Regler om gjennomføring av 1007/2009 om handel med selprodukter - 737/2010

Kommisjonens forordning (EU) nr. 737/2010 av 10. august 2010 om fastsettelse av regler for gjennomføringen av Europaparlament- og Rådsforordning (EF) nr. 1007/2009 av 16. september 2009 om handel med selprodukter

Commission Regulation (EU) No 737/2010 of 10 August 2010 laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on trade in seal products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.03.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 17.08.2010. 
Rettsakten er ikke ansett som EØS-relevant og er ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir nærmere bestemmelser om gjennomføringen av forordning (EF) nr. 1007/2009 angående handelen med selprodukter.

Rettsakten beskriver nærmere om hva som menes med fangst, i tradisjonell kontekst, og hva som menes med bestandskontroll. Videre utdypes reglene om reisendes rett til å ha med selprodukter og hva som stilles som krav ved "import". Rettsakten presiserer også kravene til lovlig fangst for å holde bestanden av sel under kontroll.

Videre gir rettsakten bestemmelser om krav til myndighetene som skal sikre at reglene overholdes. Rettsakten stiller også opp bekreftende dokumenter (sertifikater) som skal benyttes ved handelen med selprodukter som er omfattet av forordningen (EF) nr. 1007/2009.

Rettsakten 737/2010 er senere opphevet i forordning (EU) 2015/1775, og deretter erstattet av forordning (EU) 2015/1850.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er vurdert som ikke EØS-relevant og vil ikke medføre behov for å endre norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses til ikke å ha noen ytterligere økonomiske konsekvenser enn det som er beskrevet i notatet for forordning 1007/2009, der den ikke får noen økonomiske konsekvenser ettersom hovedrettsakten er vurdert som ikke EØS-relevant. Det europeiske markedet anses til ikke å være åpen for denne type produkter og eksport til EU vil være svært begrenset, med unntak av det som privatpersoner eventuelt kjøper med seg på sine reiser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet (SUMO), der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten ikke EØS-relevant og ikke akseptabel.

Vurdering

Rettsakten omhandler endringer til forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med selprodukter, og gir mer utfyllende regler for plassering på markedet av selprodukter, jf. forordning (EF) nr. 1007/2009 art. 3.

Ettersom forordning (EF) nr. 1007/2009 er erklært ikke EØS-relevant og ikke akseptabel, vil merknadene som er gitt for 1007/2009 også gjelde for denne rettsakten.

Selforordningen setter opp svært strenge vilkår for handel med selprodukter i EU. Dette er begrunnet med hensynet til offentlig moral og dyrevelferd. Mattilsynet vurderer at det er en horisontal utfordring i saken i forbindelse med at rettsakten ikke faller inn under EØS-avtalens virkeområde. Norge har kommet med følgende uttalelse angående rettsakten: "The regulation is, however, grounded in ethical concerns in some EU Member States regarding methods for hunting of seals. The harmonization of ethical notions is not an objective of the EEA Agreement. Furthermore, Norway’s policy regarding management of marine resources is not covered by the EEA Agreement. Thus, our position is clear: the regulation will not be incorporated into the EEA Agreement".

Mattilsynet anser rettsakten som ikke EØS-relevant og ikke akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 737/2010
Basis rettsaktnr.: 1007/2009
Celexnr.: 32010R0737

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.08.2010
Frist returnering standardskjema: 07.10.2010
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Nei
Akseptabelt: Nei
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen