Vedtak om felles format og tilgjengeliggjøring av informasjon om tobakksprodukter

Kommisjonsvedtak 2015/2186/EU som etablerer et felles format for innrapportering og tilgjengeliggjøring av informasjon om tobakksprodukter

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2186 of 25 November 2015 establishing a format for the submission and making available of information on tobacco products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.03.2016

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXV. Tobakk

Status

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for helse.

Gjennomføring av rettsakten avventer innlemmelse av moderdirektivet 2014/40/EU i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2014/40/EU om tobakksprodukter fastsetter nye krav til rapportering om ingredienser og utslipp samt salgsvolum. Disse kravene følger av direktivets art. 5. Vedtak 2015/2186/EU fastsetter et felles format for denne innrapporteringen, dvs. hvilke opplysninger som skal inngis, og tilgjengeliggjøringen av denne informasjonen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Vedtaket medfører behov for forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet åpner for at det kan tas gebyrer for arbeid knyttet til rapporteringspliktene.

Vurdering

Rettakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2015)8162
Rettsaktnr.: 2015/2186
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015D2186

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.11.2015
Frist returnering standardskjema: 03.03.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker