Animalske biprodukter - Prosesskrav biprodukter til biogass og kompost - Vilkår import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/172 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 hva angår parametre for transformasjon av animalske biprodukter til biogass eller kompost samt krav til import av fôr til selskapsdyr og for eksport av bearbeidet husdyrgjødsel

Commission Regulation (EU)2017/172 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal by-products into biogas or compost, conditions for imports of petfood and for the export of processed manure

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.11.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsaktsutkastet presiserer at i tilfeller hvor land åpner for andre prosesskrav enn de som angis i forordning (Eu) nr.142/2011, når det gjelder omgjøring av animalske biprodukter til biogass og kompost, kan restproduktene kun benyttes nasjonalt.

Videre klargjør rettsakten at bearbeidet kjæledyrfôr fra fiskeprodukter skal behandles likt med rått kjæledyrfôr fra det samme utgangsmaterialet. Import av bearbeidet kjæledyrfôr fra fiskeprodukter har tidligere vært underlagt en strengere regulering enn rått kjæledyrfôr fra samme utgangsmateriale og dette blir nå likestilt. Rettsakten oppstiller også vilkår for eksport av bearbeidet husdyrgjødsel.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter.

Rettsakten antas å lette handelen med animalske biprodukter og forventes å gi positive økonomsike konskevnser for næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten:

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/172
Basis rettsaktnr.: 142/2011
Celexnr.: 32017R0172

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.10.2016
Frist returnering standardskjema: 10.02.2017
Dato returnert standardskjema: 03.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 155/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen