Utfyllende bestemmelser til EMIR om clearingplikt for visse renteprodukter i NOK, PLN og SEK

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1178 av 10. juni 2016 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 når det gjelder reguleringstekniske standarder for clearingplikt

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1178 of 10 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the clearing obligation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 10. juni 2016, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen fastsetter clearingplikt ved gjennomføring av transaksjoner av visse OTC-rentederivater i valutaene; NOK, SEK og PLN. Det gis videre regler om tidspunkter for når denne plikten inntrer for ulike kategorier motparter.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Etter at forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, skal den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Forordningen gir detaljerte regler til EMIR. Reglene i verdipapirhandelloven § 13-1 jf lov 16. desember 2016 nr. 91 som gjennomfører EMIR i norsk rett er ikke trådt i kraft ennå. Disse reglene som gjennomfører selve EMIR må settes i kraft før tilhørende regelverk til EMIR kan settes i kraft. I dette regelverket er det også gitt forskriftshjemler for å inkorporere tilhørende rettsakter til EMIR.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Clearingplikt vil medføre noe kostnader for aktører som ikke allerede er tilknyttet en sentral motpart for clearing av de derivatkontrakter som blir clearingpliktige, jf omtale i Prop. 166 L (2015-2016).

Sakkyndig instans merknader:

Saken har vært forelagt Finanstilsynet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen ble vedtatt i EU 10. juni 2016, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 14

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1178
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32016R1178

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker