Utfyllende bestemmelser til referanseverdiforordningen med liste over kritiske referanseverdier

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 av 11. august 2016 om etablering av en liste over kritiske referanseverdier brukt i finansielle markeder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1368 of 11 August 2016 establishing a list of critical benchmarks used in financial markets pursuant to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og er inntatt i EØS-avtalen ved Joint Committee Deicision 238/2019. Referanseverdiforordningen er trådt i kraft i Norge og er gjennomført i § 6 i Forskrift til referanseverdiloven (referanseverdiforskriften). Basisrettsakten er 2016/1011 (Referanseverdiforordningen).

Sammendrag av innhold

Forordningen etablerer en liste over kritiske referanseverdier etter referanseverdiforordningen (benchmarkforordningen). I vedlegget til forordningen er Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) den eneste referanseverdien som er ansett som kritisk.

Det er etablert et tilsynskollegium for EURIBOR i henhold til referanseverdiforordningen. EURIBOR har ikke så stor betydning for norske forhold at det er naturlig at Norge er representert i kollegiet. Administrator for EURIBOR, European Money Market Institute, underkastes kravene som i henhold til referanseverdiforordningen gjelder for administratorer av kritiske referanseverdier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakk. inst. merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen påvirker ikke norske forhold i nevneverdig grad.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1368
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32016R1368

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.08.2016
Frist returnering standardskjema: 07.12.2016
Dato returnert standardskjema: 27.12.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 238/2019
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker