Endring av vedtak 2010/381/EU akvakulturprodukter fra India - 2016/1774

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1774 av 4. oktober 2016 om endring av vedtak 2010/381/EU om særskilte beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til konsum

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1774 of 4 October 2016 amending Decision 2010/381/EU on emergency measures applicable to consignments of aquaculture products imported from India and intended for human consumption

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.10.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av kommisjonen 4. oktober 2016, med ikrafttredelse 26. oktober 2016.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2010/381/EU som fastsetter et kontrollregime for akvakulturprodukter fra India. Grunnrettsakten gir stiller opp et krav om at det skal gjennomføres en fysisk kontroll av 10 % av forsendelsene med akvakulturprodukter fra India. Dette for å undersøke og forsikre at produktene ikke inneholder rester av veterinære legemidler. Det skal ellers gjennomføres dokumentkontroll av alle de omfattede forsendelsene, som skal følges av en analyserapport som bekrefter fraværet av legemiddelrester.

Grunnrettsakten endres av beslutning (EU) 2016/1774 som endrer frekvensen for den fysiske kontrollen i artikkel 3 fra 10 % til 50 %. Dette er begrunnet i at kommisjonen (KOM) ikke har sett en forbedring av situasjonen med flere funn av rester av veterinære legemidler i disse produktene. For å sikre at kontrollen treffer som den skal utdyper kommisjonen at forsendelser som tas ut til kontroll og som inneholder produkter fra flere produsenter, så skal det tas prøve av produktene fra alle produsenter. Endringene er gjort med utgangspunkt i å sikre forbrukerne og deres helse.
Videre har kommisjonen tatt bort kravet om at medlemsstatene skal rapportere om sine kontroller hvert kvartal, som ligger i artikkel 5. Denne informasjonen ligger allerede i TRACES systemet og KOM ser ikke behov for at medlemsstatene skal dobbeltrapportere denne informasjonen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 19. mai 2011 nr. 507 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum.
Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil kunne medføre økt arbeid for mattilsynet i forbindelse med kontroll av disse forsendelsene med akvakulturprodukter fra India, på grunn av den økte kontrollfrekvensen og presiseringen av kontroll av produkter fra hver produsent i forsendelsen som kontrolleres. Siden 2014 har Norge hatt direkteimport av åtte forsendelser med reker fra India på tilsammen 82,7 tonn. Hvor mye av dette som er fra akvakulturanlegg er usikkert. Næringen vil påvirkes av endringen ved at de må betale for kontrollen.

Fjerningen av rapporteringsplikten i dette regelverk vil spare Mattilsynet for arbeid.

Endringen fremstår som formålstjenlig og hensiktsmessig sett i forhold til interessene som rettsakten skal beskytte.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten endrer vedtak 2010/381/EU som innførte et importregime mot akvakulturprodukter fra India. Rettsakten 2016/1774 endrer kontrollfrekvensen på nevnte forsendelser på grunn av flere funn av rester av veterinære legemidler i disse produktene. Samtidig presiserer man at forsendelser som kontrolleres inneholder produkter fra flere produsenter, så skal produkter fra hver av produsentene kontrolleres. Disse tiltakene fremstår som fornuftige sett i forhold til faren som disse produktene kan utgjøre.

Fjerningen av rapporteringsplikten vedrørende kontrollen som gjennomføres av nevnte forsendelser fremstår også som fornuftig, med tanke på å unngå unødvendig dobbeltarbeid.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2016/1774
Celexnr.: 32016D1774

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.10.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 26.10.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen