Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser

Delegert kommisjonsforordning (EU)2016/1788 av 14. juli 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 hva angår listen over krav til EU-typegodkjenning og om endring og rettelse av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014, delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96, delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68 og delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208 når det gjelder kjøretøyskonstruksjon og generelle krav, miljø- og fremdriftsytelse, bremsekrav og kjøretøyets funksjonelle sikkerhet

Commission Delegated Regulation EU) 2016/1788 of 14 July 2016 amending Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the list of requirements for vehicle EU type-approval, and amending and correcting Commission Delegated Regulations (EU) No 1322/2014, (EU) 2015/96, (EU) 2015/68 and (EU) 2015/208 with regard to vehicle construction and general requirements, to environmental and propulsion unit performance requirements, to vehicle braking requirements and to vehicle functional safety requirements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.10.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordninger ble vedtatt den 14. juli 2016 og kom til anvendelse i EU den 16. oktober 2016.  

Forordningen har vært på nasjonal høring med høringsfrist 13.01.17.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 03.02.17, beslutning nr. 10/2017. Forordningen ble implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor den 06.02.17.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2016/1788 medfører en rekke endringer i traktorforordning (EU) nr. 167/2013 samt tilhørende delegerte forordninger 1322/2014 (vedr. traktorens konstruksjon og generelle krav for godkjenning), forordning 2015/96 (vedr. krav til miljø), forordning 2015/68 (vedr. bremser) og forordning 2015/208 (vedr. funksjonell sikkerhet). I dette notatet vil de viktigste av disse bli omtalt.

Forordning 2016/1788 vedlegg I medfører følgende endringer i forordning (EU) 167/2013 vedlegg I:

  • Krav om speedometer skal henføres til delegert rettsakt 2015/208
  • Det blir krav til speil på traktor T3a
  • Det blir krav til lys og lyssignal iht. ECE-regulativer 3, 5, 19, 31, 37, 38, 99, 112 og 113
  • Det blir krav om ballast når det gjelder traktortypene T3a og T3b
  • Krav til dekk nå blir gjort gjeldende for Ca og Cb
  • Krav til at mekaniske koblinger også gjelder for T3b.

Forordning (EU) 2016/1788 vedlegg II medfører endringer i en rekke av vedleggene til delegert forordning 1322/2014 vedrørende traktorens konstruksjon. Det viktigste er at adgangen til å bruke virtuell prøvemetode utvides. I hovedsak kan virtuell testmetode brukes når det gjelder dimensjoner som eksempelvis plassering av lys, adgangsforhold ved førerplass og synsfelt. Av instruksjonsboken skal det fremgå hvordan trepunktsoppheng skal brukes. Videre blir det forbedret krav til måleutstyret som skal brukes til å måle støy i kupeen samt bedre godkjenningskrav til sete i traktor. Kravene til betjeningsanordninger når det gjelder virtuelle terminaler er flyttet forordning 2015/208 til forordning 1322/2014 vedlegg XXIII. Endelig blir det krav om at alle traktorer med førerhus uansett klasse skal beskyttes mot farlige stoffer.

Forordning (EU) 2016/1788 vedlegg III medfører endringer i forordning 2015/96 vedlegg IV når det gjelder utslipp. Kravene for traktor skal nå være lik kravene som gjelder for ikke-veigående maskiner, dvs. at direktiv 97/68/EF (alt. ECE-regulativ 96) skal være oppfylt. Videre er det i vedlegg IV oversikt over hvilke alternative typegodkjenninger som skal aksepteres når det gjelder motorer.

Forordning 2016/1788 vedlegg IV medfører diverse endringer i vedleggene til forordning 2015/68. Av disse nevnes at krav til førerhus nå skal være i henhold til standard EN 15695-1:2009. Det blir krav til at utstyr vedrørende motorstyring, lys og klimaanlegg i traktor er i samsvar med kravene som fremgår av forordning (EU) 1322/2014. Det samme vil gjelde utstikkende kanter på traktoren. Det er videre krav til oppvarming og nedkjøling av traktorens førerhus slik at disse er i samsvar med forordning 1322/2014, samt at det er fastsatt krav til plassering av kjennemerke. Det er innført krav om at drivstofftanken skal være i henhold til kravene som fremgår av ECE-reg.nr. 34.  Det er også foretatt justering av lasteplanets lengde på T2 traktor på grunn av dens spesielle konstruksjon. Endelig er det gjort endringer som gjelder bremser med krav om at testing av bremser skal utføres slik som beskrevet i seneste utgave av ECE-reg. nr. 13. Dette gjelder både hvordan bremsene skal testes og hvordan bremsesystemet skal være montert

Forordning (EU) 2016/1788 vedlegg V medfører diverse endringer i vedleggene til forordning 2015/208. Dette gjelder oppdateringer av ECE-regulativer for lys på traktor og krav til hvordan man beregner teoretisk hastighet (med en presisering at dette ikke gjelder traktorer med stålbelter). Videre blir det krav til at det ikke skal være nødvendig å påføre styret en kraft som overstiger 40 daN dersom et av systemene svikter. Endelig blir det endrede krav når det gjelder sikt til siden og bak, som kan kombineres med direkte og indirekte sikt samt krav til innredning i traktoren.

Forordning (EU) 2016/1788 vedlegg X gir en ny definisjon av og krav til «virtuelle terminaler» i traktoren. Slike system skal gi føreren nødvendig informasjon om kjøretøyet, og være plassert slik at de forstyrrer føreren så lite som mulig. Videre er det krav om at bilbelter skal være i henhold til spesifikasjonene som fremgår av forordning 1322/2014 artikkel 21.

Merknader

EU-hjemmel:

Forordningen er en delegert endringsrettsakt, og er vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende rett:

Alle rettsakter som er omtalt ovenfor er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften). Forskriften trådte i kraft i Norge 1. september 2016.

Norsk gjennomføring: 

Forordning (EU) 2016/1788 vil bli implementert i traktorforskriften på egnet måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i traktorforskriften. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg. 

Vegdirektoratet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Samferdselsdepartementet støtter denne vurderingen.

Vurdering

Forordningen vurderes å være EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har deltatt i arbeidsgrupper/andre fora (TCAV m.m.) forut for vedtakelsen av forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1788
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1788

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.10.2016
Frist returnering standardskjema: 28.11.2016
Dato returnert standardskjema: 28.11.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 10/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.11.2016
Høringsfrist: 13.01.2017
Frist for gjennomføring: 04.02.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 06.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.02.2017

Lenker

Til toppen