Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1825 av 6. september 2016 om gjennomføring av europaparlamentets- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til de administrative bestemmelser for godkjenning og markedsovervåking av kjøretøy med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1825 of 6 September 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 901/2014 with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 6. september 2016, og kom til anvendelse i EU fra 16. oktober 2016. Fra 1. januar 2018 blir den obligatorisk for alle nye kjøretøy.

Forordningen har vært på nasjonal høring med høringsfrist 13.01.17.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 03.02.17, beslutning nr. 9/2017. Forordningen ble implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel den 06.02.17.

Sammendrag av innhold

Forordning 2016/1825 omhandler krav til typegodkjenning av motorsykler, og medfører endringer i gjennomføringsforordning 901/2014. Sistnevnte gjelder administrative bestemmelser, samt bestemmelser om markedsovervåkning av to og trehjuls motorsykler samt quadrisykler.

En viktig endring som følge av forordning 2016/1824 er at drivstofftanken nå skal kunne bli typegodkjent som en separat teknisk enhet. Det blir derfor satt inn et opplysningsskjema for dette i nytt tillegg til vedlegg I - og gjort øvrige nødvendige endringer i vedleggene IV-VIII - i forordning 901/2014. 

For å gjøre det enklere for fabrikantene i forbindelse med godkjenning av kjøretøy i gruppe L6e og L7e, er det åpnet for at det kan gis flere systemgodkjenninger. Forordning 2016/1824 medfører derfor endringer i vedlegg I til forordning 901/2014 ved at det settes inn en liste som gjelder områder hvor det kan gis systemgodkjenninger. Disse endringene er:

 •  Tillegg 5a inneholder opplysningsskjema for EU-typegodkjenning av kjøretøyets maksimale dreiemoment og nettoeffekt
 •  Tillegg 8a inneholder opplysningsskjema for EU-typegodkjenning når det gjelder lyd
 •  Tillegg 9a inneholder opplysningsskjema for rutesystem og vindusvisker system
 •  Tillegg 9b inneholder opplysningsskjema når det gjelder betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer
 • Tillegg 11a inneholder opplysningsskjema for innfestning av bilbelter
 • Tillegg 11b inneholder opplysningsskjema for styring, oppførsel i kurver mv.
 • Tilegg 13a inneholder opplysningsskjema når det gjelder innvendig beskyttelse av fører og passasjer, som f.eks. krav til hodestøtter og dører
 • Tillegg 20a inneholder opplysningsskjema for drivstofftank
 • Tillegg 24 inneholder opplysninger hvor fabrikanten beskriver mulighten for endring av yteevnen fra underklasse L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 og oppover

Merknader

EU-hjemmel:

Forordningen er en gjennomføringsrettsakt, og er vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende rett:

Forordning (EU) 901/2014 er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av motorsykkel (motorsykkelforskriften). Forskriften trådte i kraft i Norge 1. september 2016.

Norsk gjennomføring:

Forordning (EU) 2016/1825 vil bli implementert i motorsykkelforskriften på egnet måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i motorsykkelforskriften. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg.

Vegdirektoratet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Samferdselsdepartementet støtter denne vurderingen.

Vurdering

Forordningen vurderes å være EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har dettatt i arbeidsgrupper under utarbeidelsen av denne forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1825
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1825

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.10.2016
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 05.12.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 9/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.11.2016
Høringsfrist: 13.01.2017
Frist for gjennomføring: 04.02.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 06.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.02.2017

Lenker