Vet - sertifikater for kjøtt og kjøttprodukter fra tredjestater

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1832 av 17. oktober 2016 om endring av modellene for sertifikater for import til Unionen av bearbeidet kjøtt, kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer, så vel som ferskt kjøtt av domestiserte enhovede dyr fastsatt i beslutningene 2000/572/EF og 2007/777/EF og forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder folkehelsekrav til reststoffer

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1832 of 17 October 2016 amending the model certificates for imports into the Union of meat preparations, meat products and treated stomachs, bladders and intestines, as well as fresh meat of domestic solipeds set out in Decisions 2000/572/EC and 2007/777/EC and Regulation (EU) No 206/2010 as regards public health requirements for residues

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.10.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er votert i favør på møte i EUs faste komité for planter dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon Importkontroll, 13. og 14. september 2016. Rettsakten er publisert i Official Journal den 18. oktober 2016. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater og forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr den 27. oktober 2016.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer tre modeller for helse- og hygienesertifikater som skal følge med behandlet kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer, samt ferskt kjøtt fra tamdyr av hestefamilien, fra tredjestater. Sertifikatmodellene er vedlegg til beslutning 2000/572/EF, beslutning 2007/777/EF og forordning (EU) nr. 206/2010. Det er folkehelsedelen av sertifikatene som endres. Endringen er at det skal bekreftes at materiale/kjøtt fra tamdyr av hestefamilien stammer fra dyr som de siste seks måneder, siden fødselen eller siden de ble importert fra EU har oppholdt seg i et land der bruk av visse stoffer til tamdyr av hestefamilien er forbudt, mens bruk av visse andre stoffer til slike dyr kun er tillatt til terapeutisk eller avlsteknisk behandling. I tillegg skal det bekreftes at landet i minst de siste 6 månedene før slakting av dyrene har hatt et godkjent reststoffovervåkingsprogram som omfatter dyr av hestefamilien. Alternativt skal det bekreftes at materialet/kjøttet er importert fra et EU-medlemsland. Bakgrunnen for endringene er krav om kontroll av legemiddelrester og reststoffer i slike produkter gitt i henholdsvis direktiv 96/22/EF og 96/23/EF. Inspeksjoner i en rekke tredjeland har avdekket brudd på disse bestemmelsene, spesielt når det gjelder kjøtt fra hester. Målet med å endre sertifikatene er at avsenderlandet skal gi garantier for at bestemmelsene om legemiddelrester og reststoffer følges.

I en overgangsperiode fram til 31. mars 2017, tillater rettsakten at behandlet kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer, samt ferskt kjøtt fra tamdyr av hestefamilien, følges av sertifikater etter modellene som gjaldt før de ble endret. Disse sertifikatene må likevel ikke være utstedt senere enn 28. februar 2017. 
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater og forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gir økt trygghet for at behandlet kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer, samt ferskt kjøtt fra tamdyr av hestefamilien, som importeres fra tredjestater, ikke inneholder skadelige reststoffer. Dermed bidrar den også til å forebygge at offentlige og private aktører får kostnader med helseproblemer knyttet til inntak av næringsmidler som inneholder skadelige reststoffer. Norge er ingen stor importør av hestekjøtt. Søk i TRACES viser at det ikke ble importert hestekjøtt fra tredjestater til Norge verken i 2014 og 2015. Rettsakten har dermed ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for noen.
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Det er betenkelig at rettsakten stiller mindre strenge krav til hestekjøtt fra tredjestater enn til hestekjøtt produsert i EØS. Hester som opprinnelig stammer fra en tredjestat uten reststoffovervåkingsprogram vil, etter seks måneders opphold i en tredjestat med et slikt program, kunne slaktes og kjøttet importeres til EØS. EØS-hester som har fått visse legemidler blir derimot ekskludert fra matkjeden på livstid. Transport og oppstalling av hester i tredjestater i seks måneder i påvente av slakt, kan også være dyrevelferdsmessig betenkelig. Sammenliknet med dagens regelverk gir rettsakten likevel økt trygghet for at behandlet kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer, samt ferskt kjøtt fra domestiserte hovdyr, som importeres fra tredjestater ikke inneholder skadelige reststoffer. Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1832/2016
Celexnr.: 32016R1832

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.11.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 07.11.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.11.2016

Lenker

Til toppen