Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/686 av 1. februar 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2015/96 med hensyn til miljømessige krav og krav til framdriftsenhet for jord- og skogbrukstraktorer

Commission Dellegated Regulation (EU) 2017/686 of 1 February 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2015/96 as regards environmental and propulsion unit performance requirements of agricultural and forestry vehicles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Forordningen ble vedtatt av kommisjonen 1. februar 2017, og publisert i EU-tidende 12. april. Den kom til anvendelse i EU fra 15. april 2017.

Forordningen var på nasjonal høring våren 2017.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 7. juli 2017, beslutning nr. 122/2017. Forordningen ble tatt inn i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor den 17. juli 2017.

Sammendrag av innhold

Forordning 2017/686 er en endringsforordning til avgassforordning 2015/96 vedrørende traktor. Spesifikt gir forordning 2017/686 føringer for når nye og strengere avgasskrav skal tre i kraft (utvidet overgangsordning).

Det fremgår av delegert forordning (EU) 2015/96 at avgasskrav trinn IIIB gjelder til og med 30. september 2016 vedrørende typegodkjenning av traktorer i klasse T2, T4.1 og C2. Dette gjelder spesifikt for motorer med kompresjonstenning i effektområde 56-130 kW. Fra 1. oktober 2016 skal forannevnte traktorer oppfylle avgasskravene som fremgår av trinn IV, som er strengere enn trinn IIIB. (Siste tillatte registreringsdato er ett år etter datoen nevnt foran).

For å unngå at det stilles strengere avgasskrav for traktorer enn det som er på markedet og som gjør at det ikke vil være mulig å få typegodkjenning på disse traktorene, har kommisjonen funnet det nødvendig å utvide overgangsordningen (fleksibilitetsordningen) med 1 år. I denne perioden kan traktorer typegodkjennes og markedsføres dersom de oppfyller kravene for avgass som fremgår av trinn IIIB.

Forordning 2017/686 medfører derfor følgende endringer i forordning 2015/96 artikkel 11 pkt. 4:

•Datoer som er fastsatt i artikkel 9 pkt. 3c og 3d, i direktiv 97/68/EF når det gjelder landbruks- og skogbrukstraktor i gruppe T2, T4.1 og C2 som definert i artikkel 4 pkt. 3,6 og 9 i forordning (EU) nr. 167/2013, utsettes i 4 år.

•Datoene som er fastsatt i artikkel 9 pkt. 4a, i direktiv 9768/EF når det gjelder landbruks- og skogsbrukskjøretøyer i gruppe T2, T4.1.1 og C2 som definert i artikkel 4 pkt. 3, 6 og 9, i forordning (EU) nr. 167/2013, utsettes i 3 år.

•Overgangsbestemmelser og bestemmelser om unntak som er fastsatt i artikkel 9 pkt. 4a, og artikkel 10 pkt. 5 i direktiv 97/68/EF, samt artikkel 39 i forordning (EU) nr. 167/2013, når det gjelder landbruks- og skogsbrukstraktor i gruppe T2, T4.1 og C2 som definert i artikkel 4 pkt. 3, 6 og 9 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal også utsettes i 3 år.

Overgangsordningen/fleksibilitetsordningen vil ha visse antallsbegrensninger, som fremgår av endret vedlegg V til 2015/96:

Det antall landbruks- og skogbrukskjøretøyer som markedsføres under fleksibilitetsordningen må hver for seg ikke overstige 20% av det årlige antall kjøretøy (beregnet som gjennomsnitt av de siste fem års salg innenfor EU) som markedsføres av fabrikanten med motorer i de gjeldende motoreffektområdene. Med mindre annet fremgår må antall traktorer i gruppe T2, T4.1 og C2 som markedsføres under fleksibilitetsordningen i trinn IV, for hvert motoreffektområde ikke overstige 150% av det årlige antall kjøretøyer med motorer i de gjeldende motoreffektområdene. I de tilfeller kjøretøyfabrikanten har markedsført landbruks- og skogsbrukstraktor innenfor EU mindre enn 5 år, skal gjennomsnittet beregnes av de årene som fabrikanten har markedsført traktorene i EU.

Norge har vært representert i møter forut for vedtagelsen av forordningen.

Forordningen ble vedtatt den 1. februar 2017, men først publisert i EU-tidende 12. april 2017. Den kom til anvendelse i EU fra 15. april 2017.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordningen er en endringsforordning, og er vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende rett:
Forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften) har i § 3 en opplisting av gjeldende rettsakter for godkjenning av traktor.

Norsk gjennomføring:
Nevnte § 3 i traktorforskriften vil bli endret ved at forordning (EU) 2017/686 vil bli tilføyd.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg.

Vegdirektoratet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen anses som relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har vært representert i møter hvor denne forordningen er behandlet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/686
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0686

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.04.2017
Frist returnering standardskjema: 18.04.2017
Dato returnert standardskjema: 01.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 122/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.04.2017
Høringsfrist: 25.05.2017
Frist for gjennomføring: 08.07.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 17.07.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.07.2017

Lenker

Til toppen