Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen om klassifisering av horisontal setning og korttids vannabsorpsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/959 av 24. februar 2017 om klassifiseringen av horisontal setning og korttids vannabsopsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI) termiske isolasjonsprodukter etter EN 15101-1

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/959 of 24 February 2017 on the classification of horizontal settlement and short term water absorption performance for in-situ formed loose fill cellulose (LFCI) thermal insulation products under EN 15101-1

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.04.2017

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXI. Byggevarer

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 24. februar 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kort om rettsakten

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen) har EU-kommisjonen har lagt frem forslag til delegert kommisjonsforordning som innebærer en harmonisering av klassifiseringen av to egenskaper for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI). LFCI er en type isolasjonsprodukt som er dekket av den harmoniserte standarden EN 15101-1. De to egenskapene som klassifiseres for dette produktet i rettsakten er

-horisontal setning

-korttids vannabsorpsjon

Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. Byggevarer skal være CE-merket på bakgrunn av en harmonisert teknisk spesifikasjon, enten en harmonisert produktstandard (obligatorisk CE-merking) eller en europeisk teknisk bedømmelse (frivillig CE-merking).

Med hjemmel i byggevareforordningen kan Kommisjonen vedta delegerte rettsakter av teknisk karakter, dvs. rettsakter som påvirker de harmoniserte tekniske spesifikasjonene. Kommisjonen kan for eksempel fastsette at noen ytelser i en harmonisert teknisk spesifikasjon skal angis i form av klasser eller terskelnivåer. 

Horisontal setning

Forslaget tar sikte på å fastsette syv klasser for egenskapen horisontal setning for LFCI.

De nåværende klassene i standarden er ikke tilstrekkelige for dette isolasjonsproduktet ettersom cellulose som materiale fører til at den horisontale setningen blir høyere. Kommisjonen foreslår derfor å legge til fire klasser for å dekke flere nivåer av ytelse for denne typen produkter.

Korttids vannabsorpsjon

Forslaget tar sikte på å fastsette tre klasser for egenskapen korttids vannabsorpsjon. Kommisjonen foreslår å legge til en øvre klasse for å sikre at klassifiseringen av denne egenskapen dekker alle nivåer av ytelse for denne typen produkter.

Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den delegerte kommisjonsforordningen er hjemlet i byggevareforordningen art. 27 (1) og 60 bokstav (f). Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-7. Gjennomføring av den delegerte kommisjonsforordningen vil medføre endringer i denne forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Får rettsakten økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige?

Det vil være begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av den delegerte kommisjonsforordningen. Men gjennomføringen av stadig flere kommisjonsforordninger vil ha økonomiske og administrative i form av behov for økte administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk.

Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for private?

For produsenter vil nye krav til produktutformingen potensielt medføre noe økte kostnader knyttet til omlegging av produksjonsmetoder samt dokumentasjon og testing. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil bli behandlet av spesialutvalget for indre marked. 

Vurdering

Rettsakten er en videreutvikling og presisering av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.:
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.:

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen