Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fjerning av aromastoffet 4,5-epoksydec- 2-trans-enal fra Unionslisten.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1250 av 11. juli 2017 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning av aromastoffet 4,5-epoksydec- 2-trans-enal fra Unionslisten.

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1250 of 11 July 2017 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from the Union list of the flavouring substance 4,5-epoxydec- 2(trans)-enal

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.08.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.09.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder fjerning av aromastoffet 4,5-epoksydec-2-trans-enal fra unionslisten.

Del A i unionslisten inneholder et visst antall aromastoffer for hvilke det europeiske mattrygghetsorganet (EFSA) ennå ikke har avsluttet sin risikovurdering, eller for hvilke EFSA har bedt om at det fremlegges ytterligere vitenskapelige data for å kunne avslutte vurderingen.

Når det gjelder aromastoffet 4,5-epoksydec- 2-trans-enal (FL nr. 16.071), konkluderte EFSA den 4. mai 2017 med  at stoffet kan være gentoksisk. De mener derfor at det er forbundet en helserisiko med aromastoffet 4,5-epoksydec- 2-trans-enal. EU besluttet derfor å fjerne stoffet fra unionslisten.

Det er ikke knyttet overgangsordninger til matvarer som inneholder aromastoffet 4,5-epoksydec- 2-trans-enal. All mat som er tilsatt 4,5-epoksydec- 2-trans-enal, må derfor trekkes fra markedet.

Kommisjonen i EU har kontaktet "Flavour assosiation" (EFFA) og informert dem om at 4,5-epoksydec-2-trans-enal er genotoksisk og må trekkes trukket fra markedet. I og med at det ikke er merkeplikt på varer med aromastoffer, vet vi ikke hvilke produkter som er tilsatt 4,5-epoksydec-2-trans-enal. Det finnes heller ikke godkjente analysemetoder for påvisning av 4,5-epoxydec-2-trans-enal.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten kan føre til økonomisk tap for de produsentene som har tilsatt 4,5-epoksydec-2-trans-enal lovlig til et produkt. Mattilsynet har ikke oversikt over hvor mange produsenter som tilsetter 4,5-epoksydec- 2-trans-enal til sine produkter, men man antar at det ikke gjelder mange næringsmiddelprodusenter. Mattilsynet mener derfor at det ikke har vesentlige økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1250/2017
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1250

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.08.2017
Frist returnering standardskjema: 21.08.2017
Dato returnert standardskjema: 21.08.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 11/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.08.2017
Høringsfrist: 28.09.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 14.02.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.03.2018

Lenker