Nedlegging av EURL for analyser av rå melk - Endring av kontrollforordningens liste over EU sine referanselaboratorier

Kommisjonens forordning (EU) 2017/2460 av 30. oktober 2017 om endring av vedlegg VII i Europaparlamentets- og Rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes, i forbindelse med listen av EU sine referanselaboratorier

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/2460 of 30 October 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules, as regards the list of Union reference laboratories

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.08.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.09.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og ble publisert i Official Journal i EU den 29.12.2017 og trådde i ikraf i EU den 01.01.2018.

Rettsakten er til vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg VII til forordning (EU) nr. 882/2004 (kontrollforordningen). Endringen består i at EU-referanselaboratorium for melk legges ned. Det er artikkel 32 i kontrollforordningen som beskriver referanselaboratorienes funksjon.

EUs referanselaboratorie (EURL) for melk har kompetanse på referanseanalysemetodene, bidrar til å styrke de nasjonale referanselaboriatoriene med kompetanse i detaljert analysemetodikk og organiserer sammenlignende prøving i de ulike referansemetodene. EURL arrangerer årlige workshoper som danner et nettverk mellom nasjonale referanselaboratorier for melk og melkeprodukter i EU. Referanselaboratoriene er listet opp i vedlegg VII i kontrollforordningen. EU- referanselaboratorium for melk og melkeprodukterer i dag ANSES - Laboratoire de sécurité des aliments, Maisons-Alfort, i Frankrike.

Referansemetodene på melk er somatisk celletall, kimtall og fosfatase. Celletall og kimtall er parametere for å sikre at rå melk kommer fra gårder som har kontroll med jurhelse og hygiene. Dette er de viktigste analyseparamterne meieriet gjennomfører på rå melk sammen med sensorisk kontroll av melka og at melka har fravær av antibiotika. At råmelka skal analyseres på hver gård regelmessig for celletall og kimtall reguleres i forordning (EF) nr. 853/2004. Dette er viktige parametere for å ivareta trygg mat i tilknytning til melk og melkeprodukter. Fosfatase er en måling for å undersøke om melka er pasteurisert eller ikke. Dersom melka er positiv for fosfatase vil den være upasteurisert, mens den er pasterurisert om den er negativ for fosfatase. Fosfatase denaturers (endrer strukturen/karakter) ved varmebehandling.

Kommisjonen mener nå at medlemsstatene innehar kompetanse til å gjennomføre referansefunksjonen for analysene av melk nasjonalt. På bakgrunn av dette vil Kommisjonen ta bort funksjonen som harmoniserer disse referanseanalysene i EU på melk og melkeprodukt, og fjerne referanselaboratorie fra listene i vedlegg VII i forordning (EF) nr. 882/2004.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) ved å fjerne EUs referanselaboriatorie fra del I i vedlegg VII i forordning (EF) nr. 882/2004.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få umiddelbare administrative og økonomiske konsekvenser for hverken næringen eller Mattilsynet. På lengre sikt er det vanskelig å vurdere hva de økonomiske konsekvensene blir av å legge ned kompetansenettverket, og hva dette vil innebære for harmonisering av analysemetodene i EU.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i spesialutvalget for matområdet der Mattilsynet og berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Næringen bestiller i dag referansemateriale til bruk i sine ringtester (ekstern kvalitetssikring av målemetoden) internasjonalt, og gjennomfører dermed sine forplikteser på området. Næringen mener parameterne celletall og kimtall er svært viktige for å gi trygge melkeprodukter.

Veterinærinstituttet (VI), som er nasjonalt referanselaboratorium i Norge, mener at EURL spiller en viktig rolle gjennom organiseringen av workshoper, men ikke som metodeutvikler og harmoniserer av analyser. Interesseorganisasjonen for melk og melkeprodukt "International Dairy Federation" (IDF), med nasjonalkomitèer utarbeider og harmoniserer metodikk innenfor melk og melkeprodukter. IDF uttaler seg også i forbindelse med arbeid med Codex-standarder på melkeområdet, eller generelle forhold som angår produksjon av melk og melkeprodukter, som for eksempel standarder for risikoanalyse og generelle hygienestandarder. IDF deltar også på Codex sine møter, men har ikke stemmerett. 

Mattilsynet vurderer det som negativt at et nettverksbyggende internasjonalt kompetansemiljø på melk og melkeprodukter, og den koordinerende referansefunksjonen på disse analysene, legges ned. Det blir viktig at de nasjonale referansefunksjonene opprettholdes gjennom kontaktmøter mellom næring, VI og Mattilsynet.   

Mattilsynet vurderer forordningen som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2460/2017
Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 882/2004
Celexnr.: 32017R2460

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.07.2017
Frist returnering standardskjema: 01.09.2017
Dato returnert standardskjema: 01.10.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker