Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen om klassifisering uten prøving av egenskapen brannmotstand for produktene krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke)

Delegert kommisjonsforordning (EU) …/… om vilkårene for klassifisering uten testing av krysslimt massivtreelement dekket av den harmoniserte standarden EN 16351 og laminert konstruksjonstre (LVL-virke) dekket av den harmoniserte standarden EN 14374 med hensyn til deres brannmotstand

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... on the conditions for classification, without testing, of cross laminated timber products covered by the harmonised standard EN 16351 and laminated veneer lumber products covered by the harmonised standard EN 14374 with regard to their fire protection ability

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.08.2017

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXI. Byggevarer

Status

Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen) har EU-kommisjonen lagt frem forslag til delegert kommisjonsforordning om klassifisering uten testing for brannmotstand for produktene

  • Krysslimt massivtreelement i henhold til den harmoniserte standarden EN 16351 og
  • Laminert konstruksjonstre (LVL-virke) i henhold til den harmoniserte standarden EN 14374.

Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. Byggevarer skal være CE-merket på bakgrunn av en harmonisert teknisk spesifikasjon, enten en harmonisert produktstandard (obligatorisk CE-merking) eller en europeisk teknisk bedømmelse (frivillig CE-merking).

Med hjemmel i byggevareforordningen kan Kommisjonen vedta delegerte rettsakter av teknisk karakter, dvs. rettsakter som påvirker de harmoniserte tekniske spesifikasjonene. Kommisjonen kan for eksempel fastsette at en egenskap til et produkt kan klassifiseres av produsenten uten ytterligere testing. Kommisjonen har nå lagt frem et slikt forslag til endringer for Parlamentet og Rådet.

Basert på omfattende dokumentasjon av testresultater fra produsenter har det blitt påvist at produktene krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke) har en stabil og forutsigbar ytelse for egenskapen brannmotstand. Av denne grunn kan egenskapen brannmotstand deklareres av produsenten uten ytterligere testing forutsatt at produktet oppfyller visse betingelser.

Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den delegerte kommisjonsforordningen er hjemlet i byggevareforordningen art. 27 (5). Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-7. Gjennomføring av den delegerte kommisjonsforordningen vil medføre endringer i denne forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Får rettsakten økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige?

Det vil være begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av den delegerte kommisjonsforordningen. Men gjennomføringen av stadig flere kommisjonsforordninger vil ha økonomiske og administrative i form av behov for økte administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk.

Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for private?

For produsenter vil nye krav til produktutformingen potensielt medføre noe økte kostnader knyttet til omlegging av produksjonsmetoder samt dokumentasjon og testing. I dette tilfellet legges det imidlertid opp til en forenklet prosedyre for produsentene som mest sannsynlig vil redusere de administrative byrdene og kostnadene i forbindelse med testing av egenskaper til produktene. 

Sakkyndige instansers merknader

Om rettsakten vedtas, vil den bli behandlet av spesialutvalget for indre marked. 

Vurdering

Rettsakten er en videreutvikling og presisering av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen