Miljøkriterier for tekstilprodukter

Kommisjonens vedtak (EU) 2017/1392 av 25 juli 2017 som endrer vedtak 2014/350/EU om fastsettelse av miljømerkekriteriene for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter

Commission Decision (EU) 2017/1392 of 25 July 2017 amending Decision 2014/350/EU establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for textile products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.02.2017

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 25. juli 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 27. juli 2017. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning.

Sammendrag av innhold

Det er behov for en klargjøring av Kommisjonens vedtak 2014/350/EU og spesifisering av hvilke tekstilfibre miljøkriteriene skal gjelde for, samt å støtte potensialet for miljømerking av tekstilprodukter.

Det er nødvendig å forbedre begrepsbruken når det gjelder tekstilfiberkriteriene og kriteriene 1 i vedlegg til vedtak 2014/350/EU. Dette for å klargjøre unntakene som gjelder når gjenbrukte fibre benyttes eller når økologiske bomullsfibre benyttes, og hvordan en skal fastsette prosentdelen av bomull i kriteriene 1 (a) og 1 (b). Det er behov for å harmonisere begrepsbruken som benyttes i økologisk bomull, IPM bomull og restriksjonskravene ved bruk av sprøytemidler som benyttes i produktgruppene tekstiler, fottøy og møbler. De reviderte kriteriene som finnes i Kommisjonens vedtak 2016/1332/EU legges til grunn for harmoniseringen. I produkter hvor det påstås at innholdet av økologisk bomull er laget i samsvar med kriteriet 28 i vedtak 2014/350/EU, er det nødvendig å begrense innholdet av bomull som ikke er økologisk samt av bomull som er genmodifisert (GMO). Videre bør det vurderes å tillate en påstand i tillegg angående bruk av bomull som ikke er genmodifisert i kriteriet 28.

Videre legges det opp til flere andre klargjøringer av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter som det er behov for.

Merknader

Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 3. februar 2017.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.


Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen MIljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel. Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1392
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017D1392

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.02.2017
Frist returnering standardskjema: 20.03.2017
Dato returnert standardskjema: 06.02.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen