Regulering av metylisotiazolinon (MI) i "rinse off" produkter

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1224 av 6. juli 2017 om endring i vedlegg V til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Commission regulation (EU) 2017/1224 of 6 July 2017 amending annex V to Regulation (EC) 1223/2009 on cosmetic products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVI. Kosmetikk

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA statene.

 

Sammendrag av innhold

Bakgrunn:

Denne rettsakten endrer vedlegg V i kosmetikkforordningen (europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009). Metylisotiazolinon (MI) er oppført i kosmetikkforordningens positivliste for konserveringsmidler (vedlegg V, post 57) og tillates brukt som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter som kan skylles av («rinse-off») med en maksimumskonsentrasjon på 0,01 % vekt/vekt (100 ppm). 

MIs sensibiliserende egenskaper har blitt vurdert av EUs vitenskapskomité for forbrukerprodukter (SCCS), som i opinion SCCS/1557/15 fastslo at MI er trygt opp til en maksimal konsentrasjon på 0,0015% (15 ppm) i kosmetiske produkter som skylles av (for eksempel sjampo).

I lys av denne og tidligere SCCS opinions, der det er blitt påvist en kraftig økning i antall personer som har utviklet allergi mot MI i løpet av de siste årene, er det behov for en strengere regulering av MI også i kosmetiske produkter som skylles av («rinse-off»).

Nærmere om endringene:

På bakgrunn av SCCS' vurderinger foreslås følgende endringer i kosmetikkforordningens vedlegg V:

  • MI tillates brukt opp til en maksimal konsentrasjon på 0,0015 % vekt (15 ppm) i bruksklare produkter som skylles av - vedlegg V/post 57, kolonne g).

Overgangsperiode:

Overgangsperiode: seks måneder etter at reguleringen trer i kraft for å sette produkter på markedet, og ni måneder for å trekke produkter tilbake, i samsvar med denne endringen. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen krever endring i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Økonomiske og administrative konsekvenser

- Administrative konsekvenser:
Forordningen medfører endring av vedlegg V til kosmetikkforordningen og er ikke forventet å medføre administrative konsekvenser for norsk næringsliv eller forvaltning.

- Økonomiske konsekvenser for norsk næringsliv:

Det ble i 2016 innført et forbud mot MI i produkter som blir værende på huden. EU kommisjonens forslag om en strengere regulering av MI i kosmetiske produkter som skylles av («rinse-off») bygger på SCCS’ risikovurdering og tar sikte på å redusere ytterligere forekomsten av allergi mot MI. Forslaget er utarbeidet i samråd med arbeidsgruppen for kosmetikk, hvor blant annet næringen er representert. Endringen kan gi enkelte omkostninger for næringen, det være seg i form av kostnader til reformulering av produktets innhold eller kassering av produkter. For å minimere disse kostnadene er det foreslått overgangstider som nevnt ovenfor.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er allerede innført et forbud mot MI i kosmetiske produkter som er ment å bli værende på huden. Mattilsynet mener at en strengere regulering av MI i produkter som skylles av er viktig for ytterligere å bremse utviklingen av allergi mot MI, og støtter forslaget om den foreslåtte reduksjon i maksimalt tillatt konsentrasjon av MI (fra 0,01 % til 0,015 %).

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1224
Basis rettsaktnr.: 1223/2009
Celexnr.: 32017R1224

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2017
Frist returnering standardskjema: 03.05.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.10.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 196/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.12.2014
Høringsfrist: 06.02.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 30.10.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.11.2017

Lenker