Vet - import av fjørfeprodukter fra Ukraina

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/193 av 3. februar 2017 om endring av vedlegg II til beslutning 2007/777/EF og av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder opplysningene om Ukraina på listen over tredjestater hvorfra det er tillatt å innføre visse varer til Unionen i forbindelse med høypaogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/193 of 3 February 2017 amending Annex II to Decision 2007/777/EC and Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Ukraine in the lists of third countries from which the introduction of certain commodities into the Union is authorised in relation to highly pathogenic avian influenza

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 06.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater og forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater den 8. februar 2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer to andre rettsakter. Den ene er beslutning 2007/777/EF som fastsetter dyre- og folkehelsebestemmelser og helsesertifikater for import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater. Den andre er forordning (EF) 798/2008 som fastsetter en liste over tredjestater, områder, soner og segmenter hvorfra fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til eller transitteres gjennom EU, samt krav til utstedelse av helsesertifikat. 

Rettsakten endrer delene 1 og 2 i vedlegg II til beslutning 2007/777/EF. Del 2 er en liste over tredjestater og områder det er tillatt å importere visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra dersom de har gjennomgått  behandlingen som er angitt i listen. Hvis tredjestatene er inndelt i områder, er områdene nærmere beskrevet i del 1. Endringene innebærer at import av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra fjørfe, oppdrettet fuglevilt, oppdrettede strutsefugler og viltlevende fuglevilt fra et område i Ukraina blir betinget av at varene har gjennomgått mer intensiv varmebehandling enn det som kreves for import av slike varer fra resten av landet. Rettsakten endrer også del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008. Dette er en liste over tredjestater, områder, soner og segmenter hvorfra import av fjørfe og fjørfeprodukter er tillatt. Endringen innebærer at import av kjøtt av fjørfe, strutsefugler, oppdrettet fuglevilt og viltlevende fuglevilt fra det det forannevnte området i Ukraina ikke tillatt etter en angitt dato. Kjøtt som er fremstilt før den angitte datoen, kan importeres i 90 dager etter den aktuelle datoen. Importrestriksjonene iverksettes for å forebygge spredning av aviær influensa etter at sykdommen nylig er påvist i det aktuelle området.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater og forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge ikke har importert fjørfekjøtt fra Ukraina de siste to årene. Rettsakten har derfor neppe konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

I perioden november 2016 til januar 2017 har det vært utbrudd av høypatogen aviær influensa i tre ukrainske regioner. Ukraina har gitt opplysninger om den epidemiologiske situasjonen i landet og tiltakene som er truffet for å hindre videre spredning av sykdommen. Europakommisjonen har evaluert disse opplysningene. På bakgrunn av evalueringen og garantier gitt av Ukraina, har Europakommisjonen kommet til at det som smitteforebyggende tiltak er tilstrekkelig å innføre importrestriksjoner og krav om behandling av fjørfeprodukter fra det området i Ukraina som er berørt av sykdommen. Mattilsynet slutter seg til dette og vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.    

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/193
Celexnr.: 32017R0193

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.02.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 08.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.02.2017

Lenker

Til toppen