RMT.0639 - Annex B til EASA Opinion nr. 10/2016 - endring av forordning (EU) nr. 965/2016

Kommisjonsforordning (EU) …/... som endrer forordning (EU) nr. 965/2016 så langt det gjelder bruk av ACAS II, Annex B

Commission Regulation (EU) .../...amending Commission Regulation (EU) No 965/2012 as regards the use of ACAS II, Annex B

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.01.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget til forordning i Opinion 10/2016 er utarbeidet av det europeiske luftfartsbyrået EASA. Saken var på offentlig høring i EU/EØS området som NPA 2015-01. Saken går nå til EU Kommisjonen som vil behandle den videre for å vedta rettsakten.

Sammendrag av innhold

EASA Opinion nr. 10/2016 inneholder forslag til en kommisjonsforordning som skal erstatte forordning (EU) nr. 1332/2011. Forordning (EU) nr. 1332/2011 om felles europeiske luftromskrav, inneholder reglene om ACAS-utstyr (airborne collision avoidance systems)  ombord i luftfartøyer. Dette er tekniske systemer som skal forhindre kollisjon mellom luftfartøyer. Hensikten med forslaget til ny forordning er å ta inn regler om krav til innføring av ytelsesbasert navigasjon, såkalt "performance-based navigation/PBN", i dagens europeiske system for luftrafikkstyring. Disse PBN-reglene skal tas inn i et eget kapittel i den nye forordningen, mens kravene om ACAS blir videreført i et annet kapittel i den samme nye forordningen. Denne endringen medfører behov for oppdatering av de bestemmelsene i forordning (EU) nr. 965/2012 som omhandler ACAS og som i dag henviser til forordning (EU) nr. 1332/2011.

Annex B til Opinion 10/2016 inneholder derfor utkast til en forordning som oppdaterer totalt fem bestemmelser i forordning (EU) nr. 965/2012 med henvisning til den nye forordningen. Hoveddelen av EASA Opinion nr. 10/2016, dvs. det som omhandler forslaget til PBN-regler i lufttrafikkstyring, er omhandlet i eget EØS notat, og kommenteres derfor ikke her. Notatet her omhandler kun den foreslåtte endringen i forordning (EU) nr. 965/2012.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 965/2012 har hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Forordning (EU) nr. 965/2012 er gjennomført som EØS-rett i Norge ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. En vedtakelse av de foreslåtte endringene til denne forordningen vil kreve at endringen tas inn i EØS avtalen og deretter tas inn i den norske gjennomføringsforskriften.

Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte endringene til forordning (EU) nr. 965/2012 medfører kun endring av henvisningene til den nye forordningen som inneholder reglene om ACAS. Det gjøres ingen materielle endringer i reglene om ACAS. Utover at henvisningene må rettes i relevante manualer og prosedyrer hos Luftfartstilsynet og hos luftfartsselskapene som er pålagt krav om ACAS, vil ikke endringen få økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller for aktørene i markedet.

Sakkyndige instansers merknader

Det antas at rettsakten vil følge fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av Spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet har vurdert at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Luftfartstilsynet har så langt ikke gjennomført nasjonal høring av forslaget.

Vurdering

Forslaget til endring av forordning (EU) nr. 965/2012 innebærer kun endring av henvisninger til forordningen som inneholder reglene om ACAS. Utover dette har endringen ingen praktisk betydning. 

Luftfartstilsynet mener at forslaget til rettsakt er EØS relevant og akseptabelt. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen