Utfyllende forordning til MiFIR om gjennomsiktighet, porteføljekomprimering og tilsynsforanstaltninger vedrørende produktintervensjon og posisjoner

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/567 av 18. mai 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 hva angår definisjoner, gjennomsiktighet, porteføljekomprimering og tilsynsforanstaltninger vedrørende produktintervensjon og posisjoner

Commission delegated regulation (EU) 2017/567 of 18 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to definitions, transparency, portfolio compression and supervisory measures on product intervention and positions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.06.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-landene.

Det er angitt at konstitusjonelt forbehold (Stortingets samtykke) er nødvendig fordi basisrettsakten 2014/65 (MiFID II) ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til MiFIR. Kommisjonsforordningen:

  • utdyper definisjonen av "likvid marked" i MiFIR for ulike finansielle instrumenter.
  • innfører krav til gjennomsiktighet (rapportering og offentliggjøring) for handelsplasser og systematiske internaliserere
  • angir når tilsynsmyndighetene kan gripe inn og håndtere eller begrense markedsaktørers posisjoner i enkelte derivater

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke ha store økonomiske eller administrative konsekvenser da den kun gir utfyllende bestemmelser til pliktene som allerede finnes i hjemmelsrettsakten (MiFIR).

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten må tas inn i norsk rett som sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/567/EU
Basis rettsaktnr.: 2014/600/EU
Celexnr.: 32017R0567

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2018
Frist returnering standardskjema: 01.01.2018
Dato returnert standardskjema: 01.01.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen