Oppdatering av tredjelandsliste - import fiskerivarer

Kommisjonens implementeringsvedtak (EU) 2017/1089 av 16. juni 2017 om endring av vedlegg II i vedtak 2006/766/EF vedrørende å inkludere den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Georgia og Republikken Kiribati i listen over fra hvilke tredjestater og territorier det kan importeres visse fiskerivarer bestemt til humant konsum

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1089 of 16 June 2017 amending Annex II to Decision 2006/766/EC as regards the inclusion of the former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia and the Republic of Kiribati in the list of third countries and territories from which imports of certain fishery products for human consumption are permitted

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Endringene trer i kraft straks.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2006/766/EF om listen over hvilke tredjestater og områder hvor det er tillatt å importere toskallede muslinger og fiskerivarer fra. Formålet med listen er å sikre at import av varene oppfyller hygienekravene i Fellesskapet og derigjennom beskytte helsen til forbrukerne. Endringene skjer i listen over de tredjestater som det kan importeres fiskerivarer fra. Her tilføyes Makedonia, Georgia og Republikken Kiribati til listen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer. Rettsakten følger forenklet prosedyre. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet, da endringene gjelder en oppdatering av listen over de tredjeland som det kan importeres fiskerivarer ifra.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert har fått saken til orientering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/1089/EU
Celexnr.: 32017D1089

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 26.06.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.07.2017

Lenker

Til toppen