Forsiden

Gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 til (EU)2016/1628- fastsettelse av administrative krav vedr. utslippsgrenser og typegodkjennelse av forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 av 19. desember 2016 om fastsetting av administrative krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/656 of 19 December 2016 laying down the administrative requirements relating to emission limits and type-approval of internal combustion engines for non-road mobile machinery in accordance with Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2017

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIV. Maskiner

Status

EU-kommisjonen vedtok 19. desember 2016 tre forordninger med utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 om utslippsgrenser for forurensende luftarter og partikler for og typegodkjennelse av forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner, og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 om endring og opphevelse av direktiv 97/68/EF.

Kommisjonsforordning (EU) 2017/655 ble publisert i Official Journal of the European Union 13. april 2017 og kom etter dette til anvendelse i EU fra 3. mai 2017, jf. artikkel 4.

Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Forordningen kommer først til anvendelse i norsk rett etter implementering. Forordningen er foreløpig ikke vedtatt av EØS-komiteen.

Arbeidstilsynet anser ikke forordningen som kontroversiell.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen inneholder detaljerte bestemmelser om utvelgelse av motorer, testprosedyrer og rapportering av testresultater fra overvåking av emisjoner fra forbrenningsmotorer som er installert og satt i bruk i mobile ikke-veigående maskiner.

Bestemmelsene i forordningen retter seg mot produsentene av de aktuelle motortypene, jf. artikkel 2 nr. 2.

I vedlegget til forordningen nr. 7 og 10 er det gitt nærmere regler om produsentenes rapportering til den godkjennende myndighet og til kommisjonen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen må implementeres i norsk rett gjennom EØS-avtalen

Arbeidstilsynet har i forbindelse med vedtakelsen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 foreslått å erstatte gjeldende vedlegg XII (om miljøkrav til forbrenningsmotorer) i forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften), med et vedlegg som gjennomfører EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXIV nr. ## [det nummer som Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 plasseres under]. Kommisjonsforordning 2017/656 vil bli innplassert under samme punkt i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXIV som ovennevnte Parlaments- og rådsforordning, og vil dermed også bli gjort til forskrift gjennom endringen i maskinforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ut over ordinært regelverksarbeid antas vedtakelsen av forordningen ikke å føre til store administrative konsekvenser for Norge og norske aktører, fordi Norge har forholdsvis få store og internasjonale maskinprodusenter.

Sakkyndige instansers merknader

Forslag til endringer i maskinforskriften pga. gjennomføringen av Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/1628 var på høring våren 2017. Det kom ingen merknader til forskriftsendringene.

Vurdering

Forordningen anses relevant og akseptabel.

Forordningen kan medføre behov for endringer i allerede foreslått nytt vedlegg XII til maskinforskriften.

Det anses ikke nødvendig å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven og/eller produktkontrolloven.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 656/2017
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0656

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.06.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: