Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Import av økologiske produkter fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/1862 av 16. oktober 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1862 of 16 October 2017 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten gjennomfører en endring i artikkel 4(1) i forordning (EF) nr. 1235/2008. I artikkel 4(1) er det fastsatt en frist for kontrollorgan og -myndigheter for innsending av søknad til kommisjonen om å bli anerkjent og påført listen over kontrollorganer og kontrollmyndigheter som er godkjent for samsvarskontroll jf. artikel 32 i forordning (EF) nr. 834/2007. Rettsakten utvider tidsfristen fra 31. oktober 2017 til 31. oktober 2018, med bakgrunn i at gjennomføring av bestemmelsene om import av samsvarende produkter fortsatt er til vurdering, og de tilhørende retningslinjer, modeller og tilpasning i Traces NT fortsatt er under utvikling.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen som gjøres ved forordning (EU) nr. 2017/1862 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske virksomheter eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)1862
Rettsaktnr.: 2017/1862/EU
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32017R1862

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.10.2017
Frist returnering standardskjema: 02.02.2018
Dato returnert standardskjema: 05.01.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 45/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.12.2017
Høringsfrist: 10.03.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker