Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Revisjon av EUs finanstilsynssystem - endring av MIFID II og Solvens II

Foprslag til endring av Parlaments- og Rådsdirektiv 2014/65/EU om markedet for finansielle instrumenter og direktiv 2009/138/EC om forsikring og reassuranse (solvens II)

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments and Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Kommisjonens forlsag er til behandling i Rådet og EU-parlamentet.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har foreslått endringer i rollen og oppgavene som tilligger EUs finanstilsynsmyndigheter EBA (bank), ESMA (verdipapir), EIOPA (forsikring og pensjon) og ESRB (makrotilsyn). Forslagene er lagt fram som en pakke med fire endringsforslag med fire ulike KOM-nummer. De fire KOM-dokumentene i pakken omfatter følgende

 • KOM(2017)536 - om endringer i EBA- (32010R1093), ESMA- (32010R1095), EIOPA- (32010R1094), EUVECA- 32013R0345), EUSEF- (32013R0346), ELTIF- (32015R0760), MIFIR- (32014R0600), referanseverdi- (32016R1011) og prospektforordningen (32017R1129).
 • KOM(2017)538 - om endringer i ESRB-forordningen (32010R1092)
 • KOM(2017)537 - om endringer i MIFID II-direktivet (32014L0065) og Solvens II-direktivet (32009L0138)
 • KOM(2017)539 - om endringer av et ennå ikke vedtatt forslag til endringer i EMIR (32012R0648). Det opprinnelilge forslaget til endringar av EMIR ble lagt fram våren 2017.  

Det vises til utførlig omtale av hele pakken i EØS-notatet "Endringer i ESFS - European System of Financial Supervision".

KOM(2017) 537 omfatter forslag til endringer i

 • MIFID II-direktivet (32014L0065) om at tilsyn med leverandører av den nye tjenesten datarapporteringstjenester, legges til ESMA.
 • Solvens II-direktivet (32009L0138) om at EIOPA får en større rolle i vurdering av interne modeller for beregning av solvenskrav i forsikringsselskaper.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Dersom forslaget vedtas i sin nåværende form må det vurderes om rettsakten vil innebære overføring av myndighet til overnasjonalt organ. Etter vedtak i EU og innlemmelse i EØS-avtalen, vil reglene kunne gjennomføres nasjonalt ved å endre det forestående norske regelverket for gjennomføring av MIFID II-direktivet, samt ved å endre Solvens II-forskriften, og sannsynligvis også finansforetakslovens bestemmelser om tilsyn med forsikringsselskaper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det at tilsyn for leverandører av datarapporteringstjenester legges til ESMA (med vedtakskompetanse til EFTAs overvåkingsorgan), har ikke store konsekvenser for Finanstilsynet, da denne type tjeneste er ny og er i dag ikke underlagt tilsyn nasjonalt. Det vil ha konsekvenser for eventuell ny leverandør av tjenesten å bli underlagt tilsyn av ESMA/EFTAs overvåkingsorgan.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert forslaget. Finansdepartementet avga høringsuttalelse til Kommisjonen tidlig i prosessen. Høringsuttalelsen var basert på innspill fra Finanstilsynet. EFTA-landene har også avgitt felles høringsuttalelse til Kommisjonen i en tidlig fase.

Vurdering

EUs finanstilsyn ble etablert i 2010. I perioden 2010–2016 forhandlet EU- og EFTA-landene om å finne en løsning for hvordan rollen og oppgavene til EUs finanstilsyn kunne håndteres i EØS-avtalen. Stortinget ga sitt samtykke til løsning juni 2016. Samtykket ble gitt etter reglene i Grunnloven §115 om suverenitetsavståelse, med mer enn 3/4 flertall.

Med dette nye forslaget legges ytterligerekompetanse til EUs finanstilsyn. EØS-rettslige problemstillinger vil kunne være

 • utvidet direkte tilsyn i ESMA av leverandører av datarapporteringstjenester
 • EIOPAs styrkede innflytelse når det gjelder vurdering av interne modeller for beregning av solvens krav i forsikringsselskaper

Det vil være behov for EØS-tilpasninger.

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2017)537
Basis rettsaktnr.: 32014L0065, 32009L0138

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen