Utfyllende bestemmelser til referanseverdiforordningen med liste over kritiske referanseverdier

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1147 av 28. juni 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om etablering av en liste over kritiske referanseverdier brukt i finansielle markeder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1147 of 28 June 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1368 establishing a list of critical benchmarks used in financial markets pursuant to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.09.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-landene.

Det er angitt at konstitusjonelt forbehold (Stortingets samtykke) er nødvendig fordi basisrettsakten 2016/1011 (referanseverdiforordningen) ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer et vedlegg til en annen kommisjonsforordning med liste over kritiske referanseverdier etter referanseverdiforordningen ("benchmark"-forordningen). Tidligere var bare Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) ansett som en kritisk referanseverdi. Nå er i tillegg Euro Overnight Index Average (EONIA) identifisert som en kritisk referanseverdi.

Det er etablert et tilsynskollegium for EONIA i henhold til referanseverdiforordningen. EONIA har ikke så stor betydning for norske forhold at det er naturlig at Norge er representert i kollegiet. Administrator for EONIA, European Money Market Institute, underkastes kravene som i henhold til referanseverdiforordningen gjelder for administratorer av kritiske referanseverdier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader.

Vurdering

Forordningen påvirker ikke norske forhold i nevneverdig grad.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1147
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32017R1147

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.09.2017
Frist returnering standardskjema: 29.12.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen