EU-miljømerket - Endring av beslutninger om vaskemidler

Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/418 av 13. mars 2019 om endring av beslutning (EU) 2017/1214, (EU 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219

Commission Decision (EU) 2019/418 of 13 March 2019 amending Decisions (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 and (EU) 2017/1219

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.12.2018

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Det er en frivillig merkeordning. Rettsakten ble vedtatt i EU 13. mars 2019 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 15. mars 2019. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 14. juni 2019, jf. EØS-komiteens vedtakt nr. 175/2019.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens beslutninger (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 fastsetter kriterier og tilhørende vurderings- og verifikasjonskrav til oppvaskmidler, maskinvaskemidler til industri- og institusjonsbruk, maskinoppvaskmidler, rengjøringsmidler til harde overflater, tekstilvaskemidler og tekstilvaskemidler til industri- og institusjonsbruk. Flere kompetente organer som er ansvarlig for tildeling av EU-miljømerket, har underrettet kommisjonen om problemer med å oppfylle visse av kriteriene som er fastsatt i beslutningene. I følge kriteriene skal stoffer som er til stede som urenheter i visse ingredienser (f.eks. fosfater) utelukkes fra det endelige vaskemiddel, uansett konsentrasjonen av stoffet. Det er for tiden ikke teknisk mulig å fjerne slike urenheter.

Beslutning (EU) 2017/1217 opphevet og erstattet kommisjonens beslutning 2011/383/EU for produktgruppen "universal- og sanitetsrengjøringsmidler". I beslutning (EU) 2017/1217 ble det fastsatt en overgangsperiode på 18 måneder. Dette for at produsenter av produkter som var tildelt EU-miljømerket etter beslutning 2011/383/EU skulle ha nok tid til å tilpasse produktene slik at de tilfredsstilte de reviderte kriteriene i beslutning (EU) 2017/1217. Overgangsperioden utløper 26. desember 2018. Flere nasjonale kompetente organer har underrettet kommisjonen om at det er nødvendig å forlenge denne overgangsperioden med seks måneder på grunn av den store mengden med søknader om fornyelse av avtaler om tildeling av EU-miljømerket.

Beslutning (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 inneholder et unntak som er gitt i henhold til artikkel 6 nr. 7 i forordning (EF) nr. 66/2010 for "spesialtegn"phthalimid-peroxy-hexansyre (PAP) som er klassifisert som farlig for vannmiljøet: akutt, kategori 1 (H400), eller som farlig for vannmiljøet: kronisk kategori 3 (H412), inntil en maksimal konsentrasjon på 0,6 g/kg vasketøy. Disse unntakene ble gitt fordi det ble lagt til grunn at PAP har en vesentlig funksjon som blekemiddel i de vaskemidler som er omfattet av beslutningene, og fordi PAP i høy grad blir nedbrutt under vaskeprosessen.

Under vaskeprosessen blir PAP nedbrutt til "spesialtegn"phthalimid-hexansyre (PAC). Dette stoffet er uten peroxider, lett nedbrytbart og ikke farlig for miljøet. Etter som PAP raskt brytes ned til PAC og aldri når vann som skylles ut, er det mer hensiktsmessig å bruke nedbrytningsfaktorene for PAC på PAP ved beregning av produktets kritiske fortynningsvolum. Beslutning (EU) 2017/1217 bør endres slik at særskilte regler for beregning av det kritiske fortynningsvolumet for PAP benyttes ved bruk av verdier for nedbrytbarheten for PAC.

PAP brukes primært som blekemiddel i tekstilvaskemidler med flere komponenter til profesjonell bruk, ikke i husholdningsvaskemidler. Unntaket for PAP i beslutning (EU) 2017/1218 er derfor unødvendig  og bør fjernes.

Av hensyn til klarheten bør tabell 3 i vedlegget til beslutning (EU) 2017/1218 endres, så det tilføyes en kolonne som viser klassifiseringen av stoffet i henhold til forordning (EF) nr. 1271/2008.

Beslutning EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 bør derfor endres.

Merknader

Et utkast til kommisjonsbeslutning ble publisert i et EU-register 30. november 2018.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på vegne av Barne- og familiedepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.


Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses EØS-relevant og akseptabel og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering

Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forlagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt for Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/0418/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019D0418

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.12.2018
Frist returnering standardskjema: 14.01.2019
Dato returnert standardskjema: 03.12.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 175/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker