Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over opphuggingsanlegg

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/684 av 4. mai 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for oppdatering den europeiske listen over gjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013

Commission Implementing Decision (EU) 2018/684 av 4. mai 2018 amending Implementing Decision (EU) 2016/2323 to update the European List of ship recycling facilities pursuant to Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.06.2018

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten ble vedtatt 4. mai 2018,

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2013/1257 (skipsopphuggingsforordningen) har trådt i kraft i EU. Skipsopphuggingsforordningen bygger på Den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip (Hongkong- konvensjonen), som Norge som første stat ratifiserte i 2013. Konvensjonen har foreløpig ikke tilstrekkelig antall ratifiserende stater til å tre i kraft. Fororodningen går imidlertid lengre enn konvensjonen på flere punkter.

I medhold av skipsopphuggingsforordningen er EU-Kommisjonen gitt myndighet til å fastsette nærmere detaljerte regler om flere ulike forhold. I medhold av forordning 2013/1257 artikkel 16 (1) fattet EU-Kommisjonen i desember 2016 en beslutning (beslutning 2016/2323) som etablerte den første listen over gjenvinningsanlegg. Beslutning 2018/684 endrer og utvider denne listen, og 21 europeiske anlegg er oppført på listen. Det er forventet at neste oppdatering av listen også vil inkludere anlegg lokalisert i tredjeland.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Fra 31. desember 2018 er det en forutsetning at gjenvinning av EU-flaggede skip skjer på anlegg som står på EU-listen. Selv om det er bestemmende for rettigheter og plikter hvorvidt et anlegg står på EU-listen eller ikke, ligger selve myndigheten til å godkjenne anlegg innenfor EU til den enkelte medlemsstat. Hva som skal til og prosessen rundt dette er regulert i forordning 2013/1257. Kommisjonen publiserer EU-listen basert på hva medlemsstatene har notifisert, og bærer dermed preg av ren informasjon når det gjelder anlegg lokalisert i EU. For anlegg i tredjeland ligger godkjenningsmyndigheten hos Kommisjonen.   

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rederiets plikt til kun å gjenvinne skip ved anlegg som står på EU-listen er etablert i forordning 2013/1257 artikkel 6 (2) bokstav a. Beslutningen i seg selv får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i SU Miljø ved skriftlig prosedyre.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/684
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018D0684

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.05.2018
Frist returnering standardskjema: 03.09.2018
Dato returnert standardskjema: 07.09.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 28/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker