Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aroma: Endringer for N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamide i Unionslista - fotnote 4.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019 /36 av 10.01.2019 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder aromastoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamide

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/36 of 10 January 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the substance N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fjerner fotnote 4 knyttet til aromastoffene N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamide (FL 16.119) i forordning (EF) nr. 1334/2008, vedlegg 1 del A (aromaforordningen). 

Da Unionslista ble vedtatt (fo. (EU) 872/2012) ble det knyttet fotnoter til stoffer som ikke var ferdig vurdert av EUs organ for mattrygghet (EFSA ("European Food Safety Authority")). Dette betyr at stoff med fotnoter kan brukes under gitte betingelser inntil EFSA har gjort ferdig sine vurderinger og til nye bestemmelser er gitt. Fotnote 4, som er knyttet til aromastoffet FL 16.119, sier at supplerende vitenskapelige data skulle sendes til EFSA for vurdering innen 31. desember 2013. Data ble sendt inn i henhold til frist og EFSA avsluttet sin vurdering av stoffet 1. februar 2017.

EFSA har estimert inntaket av FL. 16.119 brukt som aromastoff til mat hvor det er kjent at aromastoffet er tilsatt. Dette er matvarer som meieriprodukter, krydderier/supper/sauser/ salater/proteinprodukter og alkoholfrie aromatiserte drikker. EFSA har vurdert at det ikke er knyttet helserisiko til dette inntaket.

I EFSAs vurdering kommer det imidlertid fram at FL 16.119 også blir brukt til andre formål enn aromastoff i mat. EFSA mener også at molekyl-strukturen har betydning på egenskapene til stoffet og anbefaler at det stilles krav til cis/trans-forhold (beskriver den romlige struktur av stoffet). EFSA sier også at stoffet er et polyflurinat og at stoffet eller nedbrytningsprodukter av dette er lite nedbrytbart i miljøet.

Fordi stoffet kan ha negativ betydning på miljøet, setter derfor rettsakten restriksjoner til bruk av FL.16.119, slik at det kun er tillatt brukt til produkter hvor det er kjent at stoffet er brukt som aromastoff og med begrensninger til forbruket. Rettsakten setter videre krav til cis/trans –forholdet. Rettsakten innebærer dermed at nåværende betingelser for bruk av FL. 16.119 blir begrenset og at fotnote 4 er fjernet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av endringene vil kunne påvirke virksomheter som bruker aromastoffet i andre produkter enn matvarer som meieriprodukter, krydderier/supper/sauser/ salater/proteinprodukter og alkoholfrie aromatiserte drikker. Mattilsynet er ikke kjent med at stoffet brukes til andre produkter enn de som er nevnt her. Rettsakten forventes derfor ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighetene, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EFSA har estimert inntaket av FL. 16.119 brukt som aromastoff og vurdert at det ikke er knyttet helserisiko til dette inntaket. De peker likevel på at stoffet også blir brukt til andre formål enn som aromastoff og at molekyl-strukturen kan ha betydning for virkningen av stoffet. EFSA sier også at stoffet er et polyflurinat og at stoffet eller nedbrytningsprodukter av dette er lite nedbrytbart i miljøet.

I og med at FL.16.119 kan brukes til andre formål enn aromastoff, er det ønskelig å tillate bruk av FL. 16.119 kun til de produkter hvor det er kjent at det blir brukt som aromastoff, dvs til produkter som meieriprodukter, krydderier/supper/sauser/ salater/proteinprodukter og alkoholfrie aromatiserte drikker. Videre er det heller ikke ønskelig at bruk av aromastoffer kan føre til negative konsekvenser i naturen.

Med de restriksjoner som er knyttet til FL. 16.119, er derfor fotnote 4 som er knyttet til stoffet fjernet. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/36
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32019R0036

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2019
Frist returnering standardskjema: 31.01.2019
Dato returnert standardskjema: 31.01.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.05.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 113/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.01.2019
Høringsfrist: 11.03.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen