Aroma: Endringer for N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamide i Unionslista - fotnote 4.

Kommisjonsforordning (EU) .... /...... av XXX om endring av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 som gjelder aromastoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamide

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the substance N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er foreløpig ikke vedtatt, men forslaget er sendt på høring til Parlamentet og Rådet før formelt vedtak.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fjerner fotnote 4 knyttet til aromastoffene N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamide (FL 16.119) i forordning (EF) nr. 1334/2008, vedlegg 1 del A (aromaforordningen). 

Da Unionslista ble vedtatt (fo. (EU) 872/2012) ble det knyttet fotnoter til stoffer som ikke var ferdig vurdert av EUs organ for mattrygghet (EFSA  - "European Food Safety Authority"). Dette betyr at stoff med fotnoter kan brukes under gitte betingelser inntil EFSA har gjort ferdig sine vurderinger og til nye bestemmelser er gitt. Fotnote 4, som er knyttet til aromastoffet FL 16.119, sier at supplerende vitenskapelige data skulle sendes til EFSA for vurdering innen 31. desember 2013. Data ble sendt inn i henhold til frist og EFSA avsluttet sin vurdering  av stoffet 1. februar 2017.

I EFSAs vurdering kommer det fram at FL 16.119 blir brukt som aromastoff til enkelte produkter, men at stoffet også blir brukt til andre formål enn aromastoff. EFSA anbefaler derfor å begrense bruke av FL. 16.119 til produkter hvor det er kjent at stoffet brukes som aromastoff. EFSA mener også at molekyl-strukturen har betydning på egenskapene til stoffet og anbefaler at det stilles krav til cis/trans-forhold.

Rettsakten vil innebære at nåværende betingelser for bruk av FL. 16.119 vil bli begrenset.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EFSA har estimert inntaket av FL. 16.119 brukt som aromastoff og vurdert at det ikke er knyttet helserisiko til dette inntaket. De peker likevel på at stoffet også blir brukt til andre formål enn som aromastoff og at molekyl-strukturen kan ha betydning for virkningen av stoffet. EFSA sier også at stoffet er et polyflurinat og at stoffet eller nedbrytningsprodukter av dette er lite nedbrytbart i miljøet.

I og med at FL.16.119 kan brukes til andre formål enn aromastoff, er det ønskelig å tillate bruk av FL. 16.119 kun til de produkter hvor det er kjent at det blir brukt som aromastoff. Videre er det heller ikke ønskelig at bruk av aromastoffer kan føre til negative konsekvenser i naturen.

Med de restriksjoner som er foreslått knyttet til FL. 16.119, kan derfor fotnotes som er knyttet til stoffet fjernes. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1334/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen