Økologi - Videreføring unntak ikke-økologisk fôr, og endring i lister for plantevernmidler og gjødsel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1584 av 22. oktober 2018 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1584 of 22 October 2018 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer flere artikler og vedlegg I, II og VIIIa i forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Vedlegg I omfatter gjødselprodukter, vedlegg II omfatter plantevernmidler og vedlegg VIIIa tilsetningsstoffer som er tillatt å bruke i økologisk vinproduksjon. Disse vedleggene blir oppdatert med nye tilsetningsstoffer og produkter til bruk  i økologisk produksjon. Rettsakten viderefører overgangsordningen for bruk av ikke-økologiske proteinråvarer i fôr til økologisk fjørfe og svin, og det blir klargjort at kaustisk soda er tillatt å benytte som rengjøringsmiddel i økologisk birøkt.

Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer i forordning (EF) nr. 889/2008 :

1. Nye gjødselprodukter i vedlegg I:

 • Kalk fra sukker produksjon (var allerede tillatt fra beteproduksjon)
 • Hydrolysert protein av planteopprinnelse
 • Xilite (jordforbedring med høyt innhold av organisk materiale som kan erstatte torv)

2. Endringer i liste over plantevernmidler (vedlegg II):

 • Nye blir tillatt: natriumbikarbonat (basisstoff), hvitløksekstrakt, COS-OGA (oligosakkarid-plantestyrker), salix spp. Cortex/willow bark extract (basisstoff)
 • Spesifisering av eksempler på basisstoffer som er godkjente i økologisk produksjon

3. Nye godkjente tilsetningsstoffer i produksjon av økologisk vin (vedlegg VIIIa):

Potetprotein, gjær protein ekstrakt, inaktivert gjær, autolysat av gjær, gjær skall, gjær mannoproteiner og chitosan.

4. Overgangsordning fôr og livkylling (art. 42 og 43):

Overgangsordning for bruk av ikke-økologiske proteinråvarer i fôr til økologisk fjørfe/svin og bruk av ikke-økologisk livkylling forlenges fra 31.12.2018 til 31.12.2020.

5. Tilsetning av vitaminer og mineraler i økologisk barnemat (art. 27 f):

Rettsakten klargjør at det er tillatt å tilsette vitaminer/mineraler etter ernæringsmessig behov i økologisk barnemat dersom det er definerte normer i generelt regelverk.

6. Rengjøringsmiddel i økologisk birøkt (art. 25.1):

Rettsakten klargjør at natriumhydroksyd (kaustisk soda) er tillatt å bruke som rengjøringsmiddel i økologisk birøkt.

7. Notifisering av overtredelsessaker (art. 92 a):

Rettsakten gjennomfører et nytt krav om at overtredelsessaker i et MS skal notifiseres til KOM og involverte MS hvor saken har effekt.

8. Fôr til reker (art. 25(l)(3b):

Åpning for bruk av økologisk kolesterol i fôr til reker i yngelfasen. Det tillates å bruke ikke-økologisk kolesterol med spesifikk opprinnelse dersom økologisk ikke er tilgjengelig. Dette er en korrigering av en feil som ble gjort ved sist regelverksendring. Bruk av kolesterol ble ved en feil kunn tillatt å bruke i tilvekst perioden og ikke i yngelperioden hvor dette også er essensielt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer som gjøres ved forordning (EU) 2018/1584 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Flere av endringene vurderes til å ha nyttevirkning, og følgende endringer er spesielt av betydning for økologiske virksomheter i Norge:

 • Endringene i listene over tillatte tilsetningsstoffer og produkter i økologisk produksjon gir bedre valgmuligheter for virksomhetene. Endringene har vært vurdert og anbefalt av EGTOP (Expert group of organic production), og vurdert opp imot økologiske prinsipper og nødvendighet for bruk. Det ser ut til at særlig åpningen for bruk av natriumbikarbonat som plantevernmiddel (basisstoff) er av betydning for Norge, og er relevant å bruke mot f.eks. soppsykdommer som skurv i økologisk fruktdyrking.
 • Videreføring av overgangsordningen for bruk av ikke-økologiske proteinråvarer i fôr til økologisk fjørfe/svin. Vi har mottatt informasjon fra fôrbransjen om mangel på økologiske proteinråvarer av nødvendig mengde og kvalitet. Videreføring av overgangsordningen er derfor nødvendig for å sikre god fôrkvalitet for å ivareta dyrehelse og dyrevelferd.
 • Klargjøring av regelverket om at kaustisk soda kan benyttes som rengjøringsmiddel i økologisk birøkt. Regelverket har til nå vært uklart om bruk av kaustisk soda er tillatt å bruke i økologisk birøkt. Vi har vært i kontakt med Norges Birøkterlag, som har vist til at kaustisk soda vurderes som viktig og kritisk for å kunne sikre nødvendig rengjøring og forebygge mot smitte. Det er derfor positivt at regelverket nå er klart på dette området.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)1584
Rettsaktnr.: 2018/1584/EU
Basis rettsaktnr.: 889/2008
Celexnr.: 32018R1584

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.10.2018
Frist returnering standardskjema: 15.02.2019
Dato returnert standardskjema: 18.12.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.05.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.12.2018
Høringsfrist: 15.03.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker