Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonvedtak om liste over havner relevante for statistikk

Kommisjonens delegerende vedtak av 25. april 2018 nr. 2018/1007 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EC om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs.

Commission Delegated Decision (EU) 2018/1007 of 25 April 2018 supplementing Directive 2009/42/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of ports and repealing Commission Decision 2008/861/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2018

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EC om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI om statistikk.

Kommisjonsvedtak 2008/861/EF gjennomfører direktivet og gir nærmere bestemmelser om havner som er kodet og klassifisert etter stat og havkystsone. Denne er det behov for å oppdatere på grunn av endringer i statenes havneinfrastruktur. Kommisjonens delegerende vedtak 2018/1007 inneholder en oppdatert liste over havner med kode- og registernummer etter land og havkystsoner. Kommisjonsvedtak 2008/861 oppheves.

Merknader
Rettslige konsekvenser

 Vedtaket vil blir fulgt opp innenfor rammene av statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vedtaket vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for SSB av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av vedtaket, og finner det relevant og akseptabelt.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018D1007

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.07.2018
Frist returnering standardskjema: 24.10.2018
Dato returnert standardskjema: 28.09.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen