Korrigering unionslisten ny mat

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1023 av 23. juli 2018 som korrigerer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 som fastsetter unionslisten over ny mat

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1023 of 23 July 2018 correcting Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.09.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.10.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten korrigerer unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470).

Unionslisten over ny mat ble vedtatt den 20. desember 2017 og trådte i kraft i EU 19. januar 2018. Forordning (EU) 2017/2470 etablerer Unionslisten over ny mat, i henhold til forordning (EU) 2015/2283 om ny mat. Denne første versjonen av unionslisten inneholder alle godkjenningene som ble gitt i henhold til artikkel 4, 5 eller 7 i den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97).

I mellomperioden etter at unionslisten over ny mat ble behandlet i regulatorisk komité (PAFF) 6. desember 2017, ble det imidlertid notifisert flere produkter etter den gamle ny mat-forordningen. Disse var dermed ikke inkludert i den første versjonen av unionslisten over ny mat. Den aktuelle rettsakten inkluderer disse produktene i unionslisten. 

Etter at forordning (EU) 2017/2470 ble publisert, er det også oppdaget feil i spesifikasjonene eller bruksbetingelsene for flere av oppføringene. Rettsakten retter også opp disse i unionslisten, i tillegg til at ordfeil er rettet. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1023
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32018R1023

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.09.2018
Frist returnering standardskjema: 09.11.2018
Dato returnert standardskjema: 09.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 9/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.09.2018
Høringsfrist: 22.10.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 14.02.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.03.2019

Lenker