Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Import av økologiske produkter fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/446 av 19 mars 2019 om endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/446 of 19 March 2019 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.04.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer artikkel 13(2), vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Endringer i artikkel 13(2) er nødvendig for å tilrettelegge for et system for elektronisk verifisering av importsertifikater.  Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente med forordning (EF) nr. 834/2007. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet.  
 
Rettsakten gjennomfører følgende endringer i forordning (EF) nr. 1235/2008:

Artikkel 13(2)

 • Kravet i artikkelen om "elektronisk signatur» erstattes med mulighet for å bruke «elektronisk seal» ved verifisering av importsertifikat i TRACES NT.

Vedlegg III

 • For Australia er det endring i kontaktinformasjon for kompetent myndighet og for enkelte kontrollorgan.
 • For Chile er anerkjennelsen for ett kontrollorgan trukket tilbake, og kontaktinformasjon for et kontrollorgan er endret.

Vedlegg IV

 • Endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan.
 • Utvidelse av virkeområdet for enkelte kontrollorgan til nye tredjeland (geografisk område) og/eller nye produktkategorier.
 • For kontrollorganet ‘Control Union Certifications’ blir anerkjennelsen for kontroll av økologiske produkter i Kazakhstan, Moldova, Russland, Tyrkia og De forente arabiske emirater trukket tilbake.
 • Korrigering av informasjon om enkelte kontrollorgan som ble endret ved forordning (EU) 2019/39. Disse endringene skal tre i kraft tilbake i tid til samme tidspunkt som forordning (EU) 2019/39 ble gjeldende (31.01.2019).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre alle bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet. Endringen i rettsakten som muliggjør en teknisk løsning for elektronisk verifisering av importsertifikater i TRACES NT er til nytte for importører, førstemottakere og for Mattilsynet. Dette vil redusere administrativ byrde ved å håndtere importsertifikater elektronisk i TRACES NT uten et obligatorisk krav om papir original av importsertifikatet i tillegg.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)446
Rettsaktnr.: 2019/446/EU
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32019R0446

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.03.2019
Frist returnering standardskjema: 19.07.2019
Dato returnert standardskjema: 29.10.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.06.2019
Høringsfrist: 01.09.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker