Ny liste over forsvarsrelaterte produkter

Direktiv 2018/514(EU) av 14. mars 2019 om endring av direktiv 2009/43 mht. listen over forsvarsrelaterte produkter

Commision directive (EU) 2018 dated 14 March 2019 as regards the list of defence related products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.01.2019

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Utenriksdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Endringsdirektivet ble vedtatt av kommisjonen 14. mars 2019. Det forutsettes at medlemsstatene iverksetter direktivet innen 3. april 2019.

Sammendrag av innhold

Ved endringsdirektiv 2018/514 erstattes for niende gang vedlegget, dvs listen over forsvarsrelaterte produkter til direktiv 2009/43 EF, ICT direktivet. Dette skjer rutinemessig som følge av endringer vedtatt i eksportkontrollregimet Wassenaar. Listen over 
forsvarsrelaterte produkter setter rammen for hva som omfattes av ICT direktivet.
 

Merknader
Gjeldende norsk lopvgivning

ICT direktivet er EØS relevant og innarbeidet i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013 nr. 718.

Listen over forsvarsrelaterte produkter er vedlegg til forskriften.

Rettslige konsekvenser

Listen over forsvarsrealterte produkter må tas inn som nytt vedlegg I til forskrift som nevnt over.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for private.

Rettsakten får ingen konsekvenser i Norge for offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for handelsforenklinger. Utenriksdepartementet finner retteakten EØS relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringsdirektivet innebærer ingen substansendringer i selve ICT direktivet

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: D059086/01
Basis rettsaktnr.: Directive 2009/43/EC
Celexnr.: 32019L0514

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.11.2018
Frist returnering standardskjema: 17.04.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker