Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid - Forlenget godkjenning av indoksakarb i PT 18

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1030 av 21. juni 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1030 of 21 June 2019 postponing the expiry date of approval of indoxacarb for use in biocidal products of product-type 18

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.06.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 21. juni 2019 og publisert i OJ 24. juni 2019. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27. september 2019.

Sammendrag av innhold

Det biocidaktive stoffet indoksakarb er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Godkjenningen utløper 31. desember 2019, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av indoksakarb.

I november 2018 informerte rapportørlandet Frankrike til Kommisjonen at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1479 forlenges godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 til 30. juni 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1030
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32019D1030

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.05.2019
Frist returnering standardskjema: 10.07.2019
Dato returnert standardskjema: 10.07.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 227/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.06.2019
Høringsfrist: 08.08.2019
Frist for gjennomføring: 28.09.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 27.09.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen