Listeføring av tredjeland - import til EU av enkelte animalske varer til konsum

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 av 5. mars 2019 hva gjelder lister over tredjeland og regioner i tredjeland godkjent for innførsel til Den europeiske union av bestemte dyr og varer ment til konsum, og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 hva gjelder disse listene

Commission implementing regulation (EU) 2019/626 of 5 March 2019 concerning lists of third countries or regions therof authorised for the entry into the European Union of certain animals and goods intended for human consumption, amending Implementing Regulation (EU) 2016/759 as regards these lists

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.07.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsaken ble vedtatt i EU 5. mars 2019.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en del av de strukturelle endringene som skjer i EUs kontrollregelverk på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Endringene skjer pga at dagens kontrollforordning (EF) nr. 882/2004 blir erstattet av den nye kontrollforordning EU) 2017/625 den 14. desember 2019.

Rettsakten er hjemmlet i den nye kontrollforordningen og viderefører listene i forordning (EU) nr. 2006/766 over hvilke tredjestater det kan importeres levende, frosne og bearbeidede toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr, sjøsnegler og andre fiskerivarer fra. I tillegg henviser den til de forordningene som inneholder lister over tredjeland og regioner av tredjeland som det er lov til å importere enkelte dyr og varer som skal brukes til mat fra, dvs: 

-ferskt kjøtt og tilberedt kjøtt fra hjortevilt

-kjøtt fra fjørfe, strutsfugler, viltfugl, tilberedt kjøtt fra fjørfe, egg og eggprodukter

-kjøtt fra haredyr (leporidae), ville landpattedyr untatt hjortevilt og haredyr (leporidae) og fra oppdrettskaniner

-kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer untatt naturtarm

-naturtarm

-rå melk, råmelk, melkeprodukter og råmelkbaserte produkter

-froskelår

-snegler

-smeltet animalsk fett og fettgrever

-gelatin og kollagen fra storfe, sau, geit, svin og hest

-råstoff til produksjon av gelatin og kollagen fra storfe, sau, geit, svin og hest

-behandlede råstoffer til produksjon av gelatin og kollagen fra storfe, sau, geit, svin og hest

-honning og andre biavlsprodukter

-høyt foredlet kondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserte bruskprodukter, kitosan, glukosamin, løype, fiskelim og aminosyrer

-reptilkjøtt

-insekter

-andre animalske produkter

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten opphever forordning (EU) nr. 2006/766 som er implementert i forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer. 

Når rettsakten er godkjent i EØS-komiteen vil den tas inn i en ny norsk forskrift og forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer oppheves.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller befolkningen ettersom den viderefører dagens ordning med kontroll, satt i en ny rettsakt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsaken innfører ikke nye krav til import fra tredjeland men viderefører og samler eksisterende lister over hvilke tredjestater og regioner av tredjestater som Unionen kan importere enkelte dyr og varer som kan brukes til mat. Mattilsynet anser derfor rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/626
Basis rettsaktnr.: 2017/625/EU
Celexnr.: 32019R0626

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.04.2019
Frist returnering standardskjema: 19.07.2019
Dato returnert standardskjema: 25.07.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker