Økologi - Endring i lister over produkter og substanser til bruk i økologisk produksjon

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/2164 av 17 desember 2019 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2164 of 17 December 2019 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.12.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I, II, VI, VIII og VIIIa i forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Vedleggene gir en oversikt over hvilke produkter og substanser som kan brukes i økologisk produksjon, og endringene omfatter gjødselprodukter, plantevernmidler og tilsetningsstoffer i økologisk fôr, mat og vin. Disse endringene er basert på anbefalinger i nye rapporter fra EGTOP (ekspertgruppen for økologisk produksjon).

Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer i forordning (EF) nr. 889/2008 :

Vedlegg I (gjødsel- og jordforbedringsprodukter):

 • Det gjennomføres en oppdatering i regelverksreferansen til horisontalt regelverk for produktet Chitin.
 • Det er presisert for produktet «kalsium karbonat» at teksten i parentes gir eksempler på slike produkter, og ikke er en utfyllende tekst for hvilke produkter som er tillatt.
 • Følgende nye produkter blir tillatt å bruke:
  •  Humus syrer (humic and fulvic acids): Slike syrer kan fremstilles av organisk jord materiale, og en forutsetning for bruk i økologisk produksjon er at det kun benyttes uorganiske salter i fremstillingsprosessen (forbud mot bruk av ammonium salter). Produktet er relevant som «biostimulant» for å fremme fruktbarhet og tilgjengeligheten av makro- og mikronæringsstoffer i jorda. Dette produktet er ikke dekket av felles EU-regelverk for gjødsel, men kan tillates av nasjonale myndigheter. Det er ikke forbud mot bruk av slike syrer i nåværende konvensjonelt gjødselregelverk i Norge, forutsatt at kvalitetskrav overholdes.
  • Biokull: En forutsetning for bruk i økologisk produksjon er at produktet kun har opprinnelse fra plantemateriale. Materialet skal være ubehandlet eller behandlet med produkter i vedlegg II i forordning (EF) nr. 889/2008. Det er krav til maksimum innhold av 4 mg polycyclic aromatic hydrokarboner (PAHs) pr kg TS. Det er vist til at biokull kan ha positiv effekt på jordfruktbarhet og karbonbinding i jord. Dette produktet er ikke dekket av felles EU-regelverk for gjødsel, men er under vurdering i EU. Inntil videre kan bruk av biokull tillates av nasjonale myndigheter. Det er ikke forbud mot bruk av produktet i nåværende konvensjonelt gjødselregelverk i Norge, forutsatt at kvalitetskrav overholdes.
  • Biprodukt fra skjellproduksjon og eggeskall: Det er en betingelse for bruk i økologisk produksjon at skjell skal komme fra bærekraftig fiskeri, og at eggeskall ikke skal være fra «factory farming».

Vedlegg II (plantevernmidler):

Rettsakten gjennomfører følgende nye stoffer i vedlegg II:

 • Maltodextrin: Dette er et stivelsesprodukt som også er et godkjent tilsetningsstoff for produksjon av ikke-økologisk mat. Virker som insekticid. Nedbrytes svært raskt.
 • Cerevisane (ikke fra GMO organisme): Tørket cellevegger fra gjær (Saccharomyces cerevisiae). Lav aktivt stoff, men kan redusere forekomst av patogener.
 • Terpenes (eugenol, geraniol og thymol): Dette er flyktige plantestoffer med karakteristisk lukt, og er brukt som aromastoffer i  ikke-økologisk mat. Kan ha effekt som fungicid mot sopp. Forsvinner i løpet av få dager, og ingen rester i produkter.
 • Hydrogenperioxide (er et basisstoff ved lavere konsentrasjon enn 5%): Kan f.eks. benyttes til å desinfisere såvare. Virker mot patogener (bakterier og sopp).
 • Natriumklorid (er et basisstoff): Virker som fungicid mot sopp.
 • Utvider godkjenning av pyrethriner til å omfatte planteopprinnelse generelt, og ikke kun fra Chrysanthemum cinerariaefolium.

Vedlegg VI (tilsetningsstoffer til bruk i økologisk fôr):

Rettsakten gjennomfører følgende nye stoffer i vedlegg VI:

 • Natrium propionat: Er et salt av propionsyre som godkjennes som ensileringsmiddel, og har god effekt mot mugg og gjærsopp i grovfôr. Salt av propionsyre er tryggere enn ren propionsyre for bruker av ensileringsmiddel. Natriumpropionat er videre mindre flyktig.
 • Guar gum (E412): Godkjennes som bindemiddel, og kan f.eks. benyttes for å sikre ønsket konsistens på «fôr blokker/steiner». Er i dag allerede godkjent som tilsetningsstoff i økologisk mat.
 • Sweet chestnut extract (kastanje ekstrakt): Godkjennes som smaksstoff.
 • Betain (betaine anhydrous): Godkjennes kun til bruk i fôr til enmagete dyr, og skal være av naturlig opprinnelse og når tilgjengelig fra økologisk produksjon. Har vitaminlignende effekt, og er et alternativ til kolin i fôr til enmagete dyr. EGTOP viser til positive effekter på fordøyelseskanalen, og at strøet (gjødsel) blir mer tørt (mot «osmotisk stress»). Betain virker som metyldonor og gjør derfor aminosyra methionin i fôrråvarene mer tilgjengelig for dyret.

Vedlegg VIII (tilsetningsstoffer til bruk i økologisk mat):

 • Nye krav til at flere tilsetningsstoffer skal være av økologisk opprinnelse (tara gum, lecitin, glycerol, locust bean gum, guar gum, arabic gum, gellan gum og carnauba voks). Det gis tre års overgangsperiode for dette kravet (1.1.2022).
 • Tara gum (tykningsmiddel, E417): Nytt tilsetningsstoff, med krav til opprinnelse fra økologisk produksjon fra 1.1.2022.
 • Glycerol (E422) får et utvidet bruksområde til bruk i kapsler og coating av tabletter.
 • Silicon dioxide (E551) får nytt oppdatert navn.
 • Carnauba voks (E903) får utvidet bruksområde. Det blir tillatt å vokse frukt for at produktet skal tåle kald transport/oppbevaring av plantesanitære årsaker. Ved kald transport vil spesifikke insekter ikke overleve.
 • L(+) lactic acid fra fermentering. Nytt tilsetningsstoff til bruk som prosesseringsmiddel for fremstilling av planteprotein ekstrakter. Tilsetningsstoffet natrium hydroxide får tilsvarende utvidet bruksområde.
 • Humle ekstrakt: Nytt tilsetningsstoff til bruk som prosesseringsmiddel for antimikrobielle formål i produksjon av sukker. Når tilgjengelig skal det være fra økologisk produksjon.
 • Pine rosin extract: Nytt tilsetningsstoff til bruk som prosesseringsmiddel for antimikrobielle formål i produksjon av sukker. Når tilgjengelig skal det være fra økologisk produksjon.
 • Bentonite: Det gjennomføres en presisering av bruksområdet som prosesseringsmiddel.

Vedlegg VIIIa (tilsetningsstoffer til bruk i økologisk vin):

Det gjennomføres kun mindre endringer i bruksområde og tilsetningsstoffer:

 • I punkt 6 blir autolysert gjær tilføyd.
 • I punkt 5, 15 og 21 blir cellevegger av gjær tilføyd.
 • Punkt 31 om koppersulfat blir strøket.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer som gjøres ved forordning (EU) 2019/2164 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Flere av endringene vurderes til å ha nyttevirkning, og følgende endringer er spesielt av betydning for økologiske virksomheter i Norge:

 • Generelt sikrer nye substanser og tilsetningsstoffer større valgfrihet for virksomheter, og kan fremme produktkvalitet og produktspekter.
 • For området gjødsel er det nye organiske gjødselslag som kan være relevante også for norske virksomheter. Dette gjelder blant annet for biokull som det allerede har vært noe interesse for i Norge. For de nye animalske gjødselproduktene fra egg og blåskjell er det horisontale regler for gjødsel og biprodukter som må overholdes i tillegg.
 • For området plantevernmidler er det enkelte nye stoffer som godkjennes for bruk i økologisk produksjon. Disse er vurdert til å oppfylle kravene om naturlig opprinnelse fra vegetabilsk, animalsk, mineralsk eller mikrobiell opprinnelse, og er vurdert som et nødvendig alternativ for å ivareta plantehelse hvis forebyggende tiltak ikke er tilstrekkelig. En betingelse for bruk av plantevernmidler i økologisk produksjon i Norge er at de samtidig er godkjent nasjonalt i henhold til horisontalt regelverk for plantevernmidler. De nye basisstoffene hydrogenperioxide og natriumklorid blir imidlertid automatisk godkjent i Norge uten en nasjonal godkjenningsprosess. De andre aktive stoffene maltodextrin, cerevisane, terpenes er foreløpig ikke på markedet i Norge, og må derfor først søkes om nasjonal godkjenning og omsetning før det er mulig å ta det i bruk i økologisk produksjon i Norge.
 • For området fôr er trolig det nye tilsetningsstoffet betain til bruk i fôr til fjørfe og svin særlig viktig for norske virksomheter. Siden tilsetningsstoffet kan fremme mer tørt strø/gjødsel, er dette særlig gunstig i fjørfefôr og kan fremme dyrehelse og dyrevelferd. Videre vurderer vi det som viktig at natriumpropionat blir godkjent som ensileringsmiddel for å fremme god grovfôrkvalitet og videre ivareta trygghet for bruker av ensileringsmiddel.
 • For området mat blir det et krav om økologisk opprinnelse for flere tilsetningsstoffer. Bruk av tilsetningsstoffer med økologisk opprinnelse er positivt i henhold til økologiske prinsipper. Siden det er en tre års overgangsperiode vil markedet ha en mulighet til å fremme den økologiske produksjonen av tilsetningsstoffer. Vi mangler informasjon om tilgjengeligheten av tilsetningsstoffer i økologisk opprinnelse og hvilke muligheter det er for slik produksjon i markedet. Dette er informasjon vi kan etterspørre når vi sender rettsakten på høring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)2164
Rettsaktnr.: 2019/2164/EU
Basis rettsaktnr.: 889/2008
Celexnr.: 32019R2164

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2019
Frist returnering standardskjema: 14.02.2020
Dato returnert standardskjema: 03.01.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2020
Høringsfrist: 01.06.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker