EØS-notatbasen

OCR - kontroll ved import av ikke-animalske produkter - (2017/625)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 av 22. oktober 2019 om en midlertidig økning av offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS som gjennomfører forordningene (EU) 2017/625 og (EF) 178/2002, og som opphever kommisjonens forordninger (EF) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 and (EU) 2018/1660

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 of 22 October 2019 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 669/2009, (EU) No 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 and (EU) 2018/1660

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.10.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.11.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-kommisjonen 22. oktober 2019, og kunngjort i Official Journal 29. oktober 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 ogskal erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation).

Rettsakten her gir utfyllende regler og samler flere rettsakter angående kontroll av næringsmidler og fôrvarer av ikke-animalsk opprinnelse fra tredjestater, forordning 669/2009 (ikke-animalske risikoprodukter),f orordning 884/2014 (aflatoksinkontroll), forordning 885/2014 (plantevernmiddelkontroll), forordning 2015/175 (guarkjernemel) og forordning 2017/186 (kontroll for mikrobiologisk forurensning). Dette er alle rettsakter som angir strengere kontroll for ulike risikoprodukter og som er direkte hjemlet i dagens kontrollforordning (882/2004), og som derfor må gis på nytt.

Rettsakten inneholder flere deler: Del I med generelle bestemmelser som er felles for de omfattede produktene (definisjoner, prøvetakingsmetoder og frigivelse til markedet). Del II gir utdypende regler for kontrollen av produktene som i dag følger forordning 669/2009, det vil si midlertidig strengere kontroll. De omfattede produktene er listet i vedlegg I til rettsakten sammen med kontrollfrekvensene for produktene. Del III gir tilsvarende beskrivelse av produktene som skal være listeført i vedlegg II, inkl. produkter som inneholder 20 % eller mer av det regulerte produktet, og hvilke dokumenter som skal følge forsendelsene med disse produktene.

Del I:

Art. 1 lister opp rekkevidden til rettsakten, der den omfatter ikke-animalske produkter (næringsmidler og fôr) som man ønsker å overvåke nærmere i forhold til risiko knyttet til produkter (vedlegg I)(dagens forordning 669/2009). Videre omfatter den andre ikke-animalske produkter som man har etablert at det er risiko ved (plantevernmidler, aflatoksiner, mikrobiologisk forurensning og annet - 884/2014, 2017/186, 2015/175 og 2018/1660)(vedlegg II). For den siste gruppen omfatter rettsakten også sammensatte produkter der minst 20 % av produktet består av et eller flere produkter listet i vedlegg II.

Det er videre gitt unntak for noen produkter basert på om forsendelsen veier under 30 kg og er beregnet på ett av følgende:

- ikke skal legges ut på markedet og skal brukes som vareprøver, lab.prøver eller utstillingsprøver,

- er en del av personlig bagasje,

- postforsendelser til private og ikke ment å legges ut på markedet,

- forskningsmateriale.

Rettsakten omfatter heller ikke forsendelser som skal til skipsproviant i internasjonal fart.

Art. 3 beskriver hvilke prøvetakingsmetoder og analyser som skal benyttes.

Del II:

Denne delen beskriver nærmere om kontrollen som skal gjøres i forhold til de ikke-animalske risikoproduktene som skal overvåkes (tidligere forordning 669/2009-produkter). Det skal gjennomføres en dokumentkontroll på alle de omfattede forsendelsene, mens identifikasjon og fysisk kontroll gjennomføres etter frekvensen som er gitt i vedlegg I.

Del III:

Del III stiller opp nærmere krav til kontrollen av de ikke-animalske produktene som man har knyttet en risiko til. Også her gir vedlegg II en oversikt over hvilke produkter som er omfattet. Videre stilles det opp regler om kontrollfrekvenser og hvilke sertifikater og andre dokumenter som skal følge disse forsendelsene, samt hvordan prøvetakingen i opprinnelsesstaten skal gjøres.

Vedlegg IV inneholder malen for sertifikatet som skal benyttes for forsendelsene omfattet av denne rettsakten.

Vedleggene med de opplistede produktene skal vurderes minst hver sjette måned. Det er også gitt noen overgangsregler i forhold til rapportering og at forsendelser med produkter i vedlegget kan følges av gamle dokumenter i en periode frem til 13. juni 2020 hvis de er utstedt før 14. februar 2020.

Reglene i denne rettsakten er i prinsippet en videreføring av gjeldende regler som i dag spredt i fem forskjellige rettsaker. Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil medføre et behov for å etablere en ny forskrift som gjennomfører denne rettsakten. I tillegg må interne instrukser og veiledere oppdateres i forhold til dette regelverket. Videre vil alle forskriftene som gjennomfører de rettsaktene som oppheves måtte oppheves.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten viderefører gjeldende regelverk og vurderes derfor ikke å medføre noen nye direkte økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Regelverket vil samle reglene for kontroll av ikke-animalske produkter og forenkle kontrollsystem for næringen, som igjen vil kunne komme næringen til gode.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten samler og stiller opp en ny utgave av reglene for kontrollen av ikke-animalske produkter og fôrvarer. Hovedinnholdet i rettsakten gjør ingen store endringer til den eksisterende reguleringen av området, men det gjort noen presiseringer i forhold til virkeområdet med tanke på den nye 30 kg regelen og hva forsendelsene skal brukes til. Uansett vil dette gi en bedre avklaring av forholdet enn det som gjøres i dagens regelverk.

Ellers fremstår rettsakten som oversiktlig, og vil kunne bidra til å sikre at regelverket blir mer forståelig og brukervennlig. Mattilsynet vil måtte skrive en utfyllende veileder for å sikre at importørene enklere kan orientere seg i den nye rettsakten og se hvor de finner de andre kravene som stilles ved import av risikoproduktene. Dette gjelder blant annet kravene til forhåndsvarsling, videretransport, kontroll på andre streder enn ved grensekontrollstasjon, krav til importørens plikt til medvirkning og krav til fysisk kontroll (prøvetakingen).

Det forutsettes at det andre regelverket som rettsakten viser til er på plass og tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Det kommer en endringsrettsakt til denne rettsakten som inkluderer en opplisting av hvilke importforbud som er rettet mot ikke-animalske produkter.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Dette er en hovedrettsakt for kontrollen av ikke-animalske risikoprodukter, der gjennomføringsrettsakten går etter ordinær prosedyre, mens oppdateringer av listene og regelverket ellers vil for fremtiden gå etter forenklet prosedyre. Dette er for å sikre at EFTA-statene har samme beskyttelsesnivå som resten av EU.

Det kommer en endringsrettsakt til denne rettsakten som overfører importforbudene rettet mot paanblader fra Bangladesh (2014/88/EU) og tørkede bønner fra Nigeria (2015/943) til denne rettsakten. Usikker om dette skjer før 14. desember 2019 eller gjøres ved oppdateringen av listene i vedlegg I og II den 1. januar 2020.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1793
Basis rettsaktnr.: 2017/625
Celexnr.: 32019R1793

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.10.2019
Frist returnering standardskjema: 20.11.2019
Dato returnert standardskjema: 20.11.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker