Endring av listen over tredjestater med godkjent restkontrollprogram

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1141 om endring av beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1141 of 29 July 2020 amending Decision 2011/163/EU on the approval of residue monitoring plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.08.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten erstatter vedlegget til beslutning nr. 2011/163/EU om godkjenning av planer/program for restkontroll av veterinærmedisin og forurensinger for deler av sin produksjon. Grunnrettsakten, forordning (EU) nr. 2011/163, godkjenner planene/programmene som er formidlet av tredjestater og som er gitt i medhold av artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF. Disse planene/programmene viser at tredjestaten dermed oppfyller et av kravene for å kunne eksportere til EU/EØS. Denne oversikten, som omfatter dyr og animalske produkter, er gitt som et vedlegg til beslutning nr. 2011/163/EU.

Rettsakten oppdaterer vedlegget til rettsakt (EU) nr. 2011/163, og medfører endringer for følgende land:

Bosnia-Hercegovina, Botswana, Iran, Unionsrepublikken Myanmar, Ny-Caledonia, Sierra Leone, Surinam, Tunisia og Kosovo.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler. Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen, forbrukere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Dette er rutineoppdateringer over listen av tredjeland som leverer planer for restkontroll i henhold til EU-regelverket (96/23). Noen nye land kommer til, andre faller ut pga ikke godkjente planer og andre kommer til med nye næringsmidler. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/1141
Celexnr.: 32020D1141

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 14.08.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker