Kommisjonsforordning om Prodcom-listen for 2019

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1933 av 6. november 2019 som etablerer «Prodcom-listen» 2019 over industrielle produkter i rådsforordning (EØF) nr. 3924/91

Commission Regulation (EU) 2019/1933 of 6 November 2019 establishing the ‘Prodcom list’ of industrial products referred to in Council Regulation (EEC) No 3924/91 (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.06.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Forsvarsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2019/1933 gjennomfører rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 om opprettelse av undersøkelsen om industriproduksjonen som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Det følger av rådsforordningen artikkel 2 (6) at det årlig skal utarbeides en produktliste (”Prodcom-listen”). Produktlisten gjelder alle medlemsland og er nødvendig for å definere datainnsamlingen og for å kunne foreta datasammenligninger mellom landene. Videre er en produktliste nødvendig for å sikre overensstemmelse mellom industristatistikken og utenrikshandelsstatistikken og for å kunne foreta sammenligninger med EUs produktnomenklatur CPA. I vedlegg til den nye kommisjonsforordningen fastlegges Prodcom-listen for 2019.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Statistisk sentralbyrå finner forordningen relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1933
Basis rettsaktnr.: (EØF) 3924/91
Celexnr.: 32019R/1933

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.12.2019
Frist returnering standardskjema: 13.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: