Ny mat - Korrigering av unionslisten

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. XXXX av YYYY som korrigerer unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470)

Com. Impl. Reg. correcting Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.06.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.09.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene. 

Sammendrag av innhold

Utkastet til forordning endrer unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Det inkluderes åtte godkjenninger av ny mat som falt ut ved en feil da unionslisten ble erstattet av en ny og korrigert liste ved forordning (EU) 2018/1023.

Forordning (EU) 2017/2470 som etablerer Unionslisten i henhold til forordning (EU) 2015/2283 om ny mat ble vedtatt 20. desember 2017, og inneholdt alle godkjenningene som ble gitt iht. artikkel 4, 5 eller 7 i den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Forordning (EU) 2018/1023 korrigerte forordning (EU) 2017/2470. Unionslisten ble erstattet av en ny og korrigert liste, hvor noen produkter som ikke var kommet med på den første listen var inkludert, og hvor det ble rettet opp tekniske feil. I mellomtiden ble det vedtatt åtte forordninger som godkjenner ny mat, eller endrer ny mat-godkjenninger som allerede er gitt. Disse endret også unionslisten, men disse er imidlertid ikke lenger oppført i unionslisten over ny mat, da unionslisten ble erstattet av forordning (EU) nr. 2018/1023.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2015/2283

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker