SARS COV-2 Biologisk agens liste

Direktiv 2020/739 som gjør endring i vedlegg III til direktiv 2000/54/EC og i direktiv 2019/1833

Commission Directive (EU) 2020/739 of 3 June 2020 amending Annex III to Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of SARS-CoV-2 in the list of biological agents known to infect humans and amending Commission Directive (EU) 2019/1833

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.06.2020

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Endringsdirektiv (EU) 2020/739 er vedtatt og publisert i OJ, og fristen for gjennomføring er i november 2020.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2020/739 (heretter omtalt som direktivet) gjør endringer i vedlegg III til direktiv 2000/54/EC for å inkludere SARS-Cov-2 i liste over biologiske faktorer som kan smitte mennesker, og endrer kommisjonsdirektiv 2019/1833.

Endringsdirektivets formål er å beskytte arbeidstakere mot Covid-19 ved å inkludere SARS COV-2 i listen over biologiske agenser i vedlegg III til direktiv 2000/54/EC. Dette direktivet gir bestemmelser for å beskytte arbeidstakere mot risiko mot deres helse og sikkerhet, inkludert forebygging av slik risiko, som kommer av eller kan komme av eksponering for biologiske faktorer i arbeidet. Vedlegg III inneholder en liste over biologiske faktorer som kan innebære en risiko for arbeidstakere, klassifisert etter nivå av infeksjonsfare. Listen i vedlegg III endres for å ta hensyn til vitenskapelig og epidemiologisk utvikling som har medført vesentlige endringer, inkludert nye biologiske faktorer.

 

Merknader

Rettslige konsekvenser 

Direktivet endrer vedlegg III i direktiv 2000/54/EU med det formål som er nevnt ovenfor. Rettsakten er i norsk rett gjennomført i forskrift om tiltaks- og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier).

SARS-Cov-2 ble tilføyd i liste over biologiske faktorer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier ved endringsforskrift 2020-04-06-695. Direktivet vil derfor ikke medføre behov for endringer i denne forskriften.

Direktivet vil medføre behov for endringer i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip, der tabellen over biologiske agenser må oppdateres.

Direktivet vil ikke medføre behov for endringer i arbeidsmiljøloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Arbeidstilsynet vurderer direktivet som EØS- relevant og akseptabelt.

Berørte bransjer

Bransjer og virksomheter som antas berørt av endringsdirektivet er helsevesenet og forskningsinstitusjoner samt i noen grad undervisningsinstitusjoner.

 

 

Vurdering

Direktivet endrer Direktiv 2000/54/EC som er inntatt i EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 14a. Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt og det legges opp til å innlemme endringsdirektivet i EØS-avtalen i henhold til hurtigprosedyren.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: EU 2020/739
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020L0739

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.06.2020
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker