Endring av format for avlssertifikater for avlsdyr og avlsprodukter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/602 av 15. april 2020 som endrer gjennomføringsforordning 2017/17 når det gjelder format for avlssertifikater for avlsdyr og avlsprodukter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/602 of 15 April 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2017/717 as regards the model forms of zootechnical certificates for breeding animals and their germinal products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.05.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.08.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 fastsetter formater for avlsertifikater for avlsdyr og avlsprodukter av storfe, sau, svin, geit og hest. Basert på tilbakemeldinger til Kommisjonen fra medlemslandene etter at forordningen trådte i kraft 1. november 2018, besluttet Kommisjonen å endre enkelte bestemmelser. 

Erfaringer fra enkelte medlemsland tilsa at det var nødvendig å oppdatere formatene for avlssertifikater for å lette utstedelse og utskrift av avlssertifikatene. Det var også et behov for å gjøre noen endringer i formatene for sikrere å kunne dokumentere identiteten på avlsdyrene. Den nye forordningen endrer enkelte av bestemmelsene i forordning (EU) 2017/717

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om avl av storfe, sau, svin, geit og hest.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/næringen/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Vi har oversendt utkast til ny forordning til næringen ved Geno og Norsvin for kommentarer, men vi har ikke mottatt tilbakemeldinger.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/602
Basis rettsaktnr.: 2017/717
Celexnr.: 32020R0602

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.05.2020
Frist returnering standardskjema: 28.08.2020
Dato returnert standardskjema: 03.09.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker