Korrigering av unionslisten over ny mat

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/478 av 1. april 2020 som korrigerer unionslisten over ny mat i forordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/478 of 1. April 2020 correcting Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen korrigerer unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). En feil i spesifikasjonen for olje fra "Schizochytrium sp. (T18)" i unionslistens vedlegg 2 rettes opp. Verdien for KOH endres fra ≤ 0,5 mg KOH/g til ≤ 0,8 mg KOH/g.

Merknader

l.Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/478
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32020R0478

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.03.2020
Frist returnering standardskjema: 24.04.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker