Vet - import av kjøtt og produkter ment for konsum fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/386 av 9. mars 2020 om endring av vedlegg II til beslutning 2007/777/EF hva angår listen over tredjeland og deler av tredjeland hvorfra det er tillatt å innføre kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til Unionen, og om endring av vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder listen over tredjeland, tredjelandsområder og deler av disse, hvorfra det er tillatt å innføre ferskt kjøtt til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/386 of 9 March 2020 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines is authorised, and amending Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the list of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of fresh meat is authorised

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.03.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

En regionalisering av Sørafrika har vært akseptert og har åpnet opp for eksport av visse varer til Unionen fra områder med ISO-koden "ZA-1". Forutsetningene for denne regionaliseringen er ikke lenger til stede. Dette begrunnes i flere forhold; Regionaliseringen er ikke lenger helt riktig med henblikk på restiksjoner grunnet utbrudd av munn- og klov sjuke, Sørafrika har ingen godkjent plan for overvåkning av restkonsentrasjoner av diverse stoffer, ref. beslutning 2011/163 (EU) og et revisjonsbesøk fra Kommisjonen i 2017 viste at det var klare mangler ved utførelsen av den offentlige kjøttkontrollen i landet. Derfor fjernes raden merket "ZA-1" fra rader under Sørafrika i del 1 og 3 fra vedlegg II til beslutning 2007/777 (EF) hva angår listen over tredjeland og deler av tredjeland hvorfra det er tillatt å innføre kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer, og  fra del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder listen over tredjeland, tredjelandsområder og deler av disse, hvorfra det er tillatt å innføre ferskt kjøtt til Unionen.

I beslutning 2007/777/EF er ikke navneendringen for Nordmakedonia i del 2 vedlegg I blitt endret tidligere, og endres herved. (for lister i forordning (EU) nr. 206/2010 er navneendringen gjennomført.) 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater og forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr begge må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser verken for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/386
Celexnr.: 32020R0386

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.03.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 15.04.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker