Import av melkeprodukter og insekter - oppdatering av tredjelandslister

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1572 av 28. oktober 2020 som endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 hva gjelder lister over tredjeland og regioner i tredjeland godkjent for innførsel til Den europeiske union av melkeprodukter og insekter

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1572 of 28 October 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/626 as regards lists of third countries and regions thereof authorised for the entry into the European Union of dairy products and insects

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten gjelder i EU fra og med 1. november 2020. 

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 2019/626 som blant annet henviser til de forordningene som inneholder lister over tredjeland og regioner av tredjeland fra hvilke det er lov til å importere enkelte dyr og varer som skal brukes til mat. Endringen tilføyer flere tredjeland og regioner av tredjeland som det kan importeres rå melk, råmelk, melkeprodukter og råmelkbaserte produkter til Unionen fra, i tillegg til å innføre Thailand på listen over tredjeland som det kan importeres insekter til Unionen fra.

Bakgrunnen for at det tilføyes flere tredjeland og regioner av tredjeland som det kan importeres rå melk, råmelk, melkeprodukter og råmelkbaserte produkter til Unionen fra. Forordning (EU) 2019/626 var en del av de strukturelle endringene som skjedde i EUs kontrollregelverk på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m) og den er hjemlet i den nye kontrollforordningen (forordning (EU) 2017/625) som den 14. desember 2019 erstattet den gamle kontrollforordningen (forordning (EU) nr. 882/2004). Forordning (EU) 2019/626 overtok blant annet henvisningene til de forordningene som inneholder lister over tredjeland og regioner av tredjeland som det er lov til å importere rå melk, råmelk, melkeprodukter og råmelkbaserte produkter fra. Ved den opprinnelige utformningen av forordning (EU) 2019/626 ble det gjort en feil ved at kun tredjeland og regioner av tredjeland tatt inn i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 605/2010 ble overført til forordning (EU) 2019/626 Artikkel 10, slik at tredjeland og regioner av tredjeland henvist til i artikkel 3 og 4 i samme forordning dermed ble utelatt. Rettsakten retter nå opp i denne feilen. Endringen innebærer at retttilstanden blir som før innføringen av forordning (EU) 2019/626.

Bakgrunnen for at Thailand tas inn i listen over de tredjeland og regioner av tredjeland som det kan importeres insekter til Unionen fra. Thailand søkte i desember 2019 om å få eksportere insekter til Unionen. I april 2020 gav Thailand EU-kommisjonen nok bevis og garantier for at de etterlever de relevante kravene for å kunne eksportere insekter til Unionen. Thailand skal derfor tas inn i listen over tredjeland og regioner av tredjeland som det kan importeres insekter til Unionen fra. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer Forskrift om offentlig kontroll – lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra forordning (EU) 2019/626​

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å gi økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller befolkningen når det gjelder oppdatering av tredjelandslister for import av rå melk, råmelk, melkeprodukter og råmelkbaserte produkter fordi endringen retter opp i en feil som oppstod ved strukturelle ednringer av regelverket.

Rettsakten anses ikke å gi økonomiske eller adminsitrative konsekvenser for Mattilsynet fordi Norge tidligere har importert insekter fra tredjeland, og for befolkningen fordi hygienekravene til produksjonen er etterlevt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsaken retter opp en feil tidligere feil og tilføyer et nytt tredjeland, men innfører ikke nye krav til import av varer som kan brukes til mat. Mattilsynet anser derfor rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1572
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1572

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.11.2020
Frist returnering standardskjema: 11.12.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker