Korrigering av unionslisten

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1559 av 26.oktober 2020 som korrigerer unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1559 of 26 October 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Det inkluderes åtte godkjenninger av ny mat som falt ut ved en feil da unionslisten ble erstattet av en ny og korrigert liste ved forordning (EU) 2018/1023.

Forordning (EU) 2017/2470 som etablerer Unionslisten i henhold til forordning (EU) nr. 2015/2283 om ny mat ble vedtatt 20. desember 2017, og inneholdt alle godkjenningene som ble gitt iht. artikkel 4, 5 eller 7 i den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Forordning (EU) 2018/1023 korrigerte forordning (EU) nr. 2017/2470. Unionslisten ble erstattet av en ny og korrigert liste, hvor noen produkter som ikke var kommet med på den første listen var inkludert, og hvor det ble rettet opp tekniske feil. I mellomtiden ble det vedtatt åtte forordninger som godkjenner ny mat, eller endrer ny mat-godkjenninger som allerede er gitt. Disse endret også unionslisten. Men disse er imidlertid ikke lenger oppført i unionslisten over ny mat, da unionslisten ble erstattet av forordning (EU) nr. 2018/1023.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1559
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32020R1559

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.10.2020
Frist returnering standardskjema: 20.11.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker