Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser om kjørefeltassistanse

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/646 av 19. april 2021 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 med hensyn til felles prosedyrer og tekniske spesifikasjoner for typegodkjenning av motorvogner angående nødsystemer for kjørefeltassistanse (ELKS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/646 of 19 April 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council as regards uniform procedures and technical specifications for the type-approval of motor vehicles with regard their emergency lane- keeping system (ELKS)

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 19. april 2021 og trer i kraft 6. juli 2022.

Forordningen vil bli sendt på offentlig høring ila høsten 2021. 

Sammendrag av innhold

Ny sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144 inneholder en rekke nye sikkerhetsfunksjoner/-krav som skal anvendes ifm. typegodkjenning av biler, busser og lastebiler m.m. fra og med 5. juli 2022. De nye kravene vil tre i kraft i perioden 2022 - 2026. I den forbindelse er Kommisjonen tildelegert fullmakt til å utarbeide detaljer for disse funksjonene i såkalte gjennomføringsforordninger. Noen slike detaljforordninger er allerede utarbeidet, herunder forordning (EU) 2021/646 vedrørende nødsystemer for kjørefeltassistanse.  

Forordning (EU) 2021/646 gjelder nødsystemer for kjørefeltassistanse (Emergency Lane Keeping Systems, ELKS). ELKS er et aktivt sikkerhetssystem for å hjelpe føreren med å ha kontroll over kjøretøyet til enhver tid. ELKS' funksjon er å bistå føreren ved at kjøretøyet ikke forlater kjørefeltet i tilfelle av utilsiktet manøver, og systemet skal bare være aktivt i slike tilfeller. Systemet skal ikke være overfølsomt - det kan i så fall medføre at sjåføren slår av systemet, noe som medfører at fordelen med systemet forsvinner. 

Forordning 2021/646 trer i kraft 6. juli 2022, og fra denne dagen vil monteringen av ELKS være obligatorisk for alle nye typer M1 og kjøretøy i kategori N1 (dvs. personbiler, flerbruks personbiler, pick-up lastebiler og varebiler). Fra 7. juli 2024 vil montering av slike systemer bli obligatorisk for alle nye kjøretøy som faller inn i disse kategoriene. I henhold til vedlegg II i forordning (EU) 2019/2144, vil ELKS utsettes med to år for motorvogner med hydrauliske servostyring. I den perioden skal slike kjøretøy være utstyrt med et varslingssystem som advarer føreren dersom kjøretøyet er i ferd med å forlate kjørebanen.

Forordning 2021/646 inneholder 3 artikler og 2 vedlegg:

 • Artikkel 1 inneholder administrative bestemmelser og henvisning til hvilke tekniske krav for ELKS som gjelder i forbindelse med typegodkjenning av kjøretøy.
 • Artikkel 2 innholder henvisning til gjennomgang av de tekniske underlagene som skal verifiseres av godkjenningsmyndigheten eller teknisk prøveinstans. 
 • Artikkel 3 fastslår når forordningen trer i kraft. 

Vedlegg I del 1: Inneholder opplysningsskjema som skal brukes i forbindelse med typegodkjenning av kjøretøy når det gjelder ELKS. 

Vedlegg I del  2: Inneholder tekniske krav og testprosedyrer knyttet til ELKS som er en kombinasjon av to separate systemer; et varselsystem for kjørefelt (LDWS) som advarer føreren ved skifting av kjørebane, og en korrigerende retningskontrollfunksjon (CDCF), som automatisk justerer kjøretøyets plass i kjørebanen for å korrigere et utilsiktet kjørefeltskifte: 

De viktigste tekniske kravene som gjelder for varslingssystemer for kjørefelt (LDWS) er:

 • Systemet må være aktivt i hastigheter mellom 65 km / t og 130 km / t.
 • Systemet må være i stand til å oppdage både markerte linjer og stiplede felt.
 • Systemet må kunne oppdage avkjøringer for kjørefelt med hastigheter mellom 0,1 m / s og 0,5 m / s.
 • Systemet må gi en advarsel til sjåføren, senest når kjøretøyet har krysset kjørefeltmarkeringen med en margin på 0,3 meter.
 • Advarselen fra systemet må enten være: En kombinasjon av minst to av visuelle, akustiske eller haptiske signaler, eller et haptisk eller akustisk signal som gir en indikasjon på retningen for utilsiktet bruk av kjøretøyet. 

De viktigste tekniske kravene som gjelder for korrigerende retningsstyringsfunksjoner (CDCF) kan oppsummeres som følger:

 • Systemet skal være aktivt i hastigheter mellom 70 km/t og 130 km/t. Systemet må være i stand til å oppdage feltlinjemarkeringer.
 • Systemet må aktiveres ved behov for å korrigere kjøretøyets plass i kjørebanen. Det må skje senest når kjøretøyet har krysset kjørefeltmarkeringen med en margin på 0,3 m.
 • System for å justere kjøretøyets plass i kjørebanen som kan virke direkte på styringen eller bremsene.
 • Det må være mulig for føreren å overstyre systemet
 • Dersom systemets variget overstiger 10 sekunder må føreren varsles via et akustisk signal. 
 • Hvis ytterligere inngrep skjer innen et intervall på 180 sekunder, må det gis ytterligere akustiske signaler for hver intervensjon - hver med en varighet på 10 sekunder lenger enn den forrige.

Følgende tilleggskrav gjelder for å spesifisere testprosedyrer om at LDWS- og CDCF-systemene overholder kravene 

 • Feilvarsel - Krever at ELKS har en integrert egenkontrollfunksjon og spesifiserer hvordan en feil i ELKS varsles føreren.
 • System deaktivering - Å spesifisere forholdene når deaktivering av ELKS kan være tillatt, inkludert automatisk deaktivering av ELKS når et annet elektronisk førerstøttesystem brukes  f.eks. elektronisk stabilitetskontrollsystem.
 • Sikkerhetskonsept - Spesifisere dokumentasjonen som skal utarbeides og leveres av bilprodusenten for å beskrive de tekniske detaljene av systemet under bruk.  

Vedlegg II innholder særskilte dokumentasjonskrav knyttet til sikkerhetssystemet ELKS, der fabrikanten bl.a. må opplyse hvordan systemet er konstruert for å tilfredsstille de tekniske kravene som fremgår av forordningen. 

Merknader

EU-hjemmel

Forordning (EU) 2021/646 er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 291.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er i utgangspunktet en delgert rettsakt som grunnet sitt innhold er egnet for EFTA's hurtigprosedyre ('fast-track'). Imidlertid - siden den henviser til forordningene 2018/858 og 2019/2144 (som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen) - går den etter standard EFTA-prosedyre, men blir ikke forelagt noe Spesialutvalg for vurdering. Statens vegvesen vurderer derfor forordningen, og anser den å være relevant og akseptabel for Norge. 

Status

Forordningen ble vedatt 19. april 2021 og trer ikraft 6. juli 2022. 

Vurdering

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge. 

Obligatorisk bruk av iførerstøttesystem som kjørefeltassistanse er et nytt sikkerhetstiltak for kjøretøy som enten holder kjøretøyet i riktig kjørebane eller ved å korrigere førerens handlinger der det er aktuelt. I de tilfeller hvor kjøretøyet er i ferd med å forlate eller ikke lenger følger den aktuelle kjørefilen skal systemet aktivt tre inn for å holde holde kjøretøyet innenfor kjørefeltet. Systemet vil derfor kunne forhindre at kjøretøyet kommer inn i feil kjørebane eller kjører av veien. Sammen med andre førerstøttesystemer som iht. fororordning 2019/2144 vil tre i kraft fra 2022 vil ELKS kunne bidra til å redusere omfanget ved en ulykke samt redusere faren for utforkjøring eller kollisjon.

Andre opplysninger

Norge har vært representert i arbeidsgrupper i EU (TCMV) ifm utarbeidelse av forordningen. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/646
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0646

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2021
Frist returnering standardskjema: 14.07.2021
Dato returnert standardskjema: 06.04.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: