Animalske biprodukter

Kommisjonsforordning xxx av xxx om endring av vedleggene XIV og XV til forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import til og transitt gjennom Unionen av animalske biprodukter og avledede produkter

Commission Regulation amending Annexes XIV and XV to Regulation (EU) No 142/2011 as regards imports into and transit through the Union of animal by-products and derived products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.09.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Import av pels av pelsdyr fra tredjeland

Forordning (EU) nr. 142/2011 setter krav til import av animalske biprodukter fra tredjeland. Fram til nå har det ikke vært tillatt å importere kategori 3-materiale fra pelsdyr fra tredjeland, samtidig som det er tillatt å importere ferskt kjøtt fra hovdyr til konsum fra visse tredjeland. Det er vurdert som rimelig å tillate import av kategori 3-materiale fra pelsdyr fra de samme tredjelandene som det er tillatt å importere ferskt kjøtt fra hovdyr fra. Dette blir lagt til i forordning (EU) nr. 142/2011, vedlegg XIV, kapittel II, avsnitt 2, tabell 2, rad 14.

Hygienesertifikater for kjæledyrfôr

I hygienesertifikatene for import av animalske biprodukter til bruk i kjæledyrfôr og til bruk utenfor fôrkjeden er det krav om at dyrene som materialet kommer fra, må ha vært holdt i samme besetning 40 dager før slakt. Dette kravet skal sikre trygghet fra dyresykdommer for materialet. Import av kjøtt til konsum fra visse tredjeland er fritatt fra dette kravet hvis det er land som ikke har munn- og klovsyke. Hygienesertifikatene i forordning (EU) nr. 142/2011, vedlegg XV, kapittel 3 F og 8 blir derfor endret slik at det blir tillatt å importere animalske biprodukter fra de samme tredjelandene som det kan importeres kjøtt til konsum fra.

Hygienesertifikat for avsmeltet fett som ikke er bestemt til konsum

I henhold til kapittel V i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 skal avledede produkter av kategori 1- og kategori 2-materiale merkes permanent med en kjemisk markør for å forhindre at de kommer inn i fôrkjeden og for å sikre offentlig kontroll av fôr. Merking med kjemisk markør er ikke påkrevd for avsmeltet fett fra kategori 3-materiale. Derfor er det gjort en rettelse av feilaktig ordlyd i hygienesertifikat 10 B (vedlegg XV til forordning (EU) nr. 142/2011) til bruk ved import av avsmeltet fett, slik at det kun er kategori 1- og kategori 2-materiale som omfattes av merkekravet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller bransjen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 142/2011

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker