Animalske biprodukter

Kommisjonsforordning xxx av xxx om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til krav til eksport av visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler som inneholder kategori 2-materiale

Commission Regulation amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards conditions for exports of certain organic fertilisers and soil improvers containing Category 2 materials

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.09.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 142/2011, vedlegg XIV, kapittel V fastsetter regler som gjelder for eksport av visse avledede produkter.

Bearbeidet husdyrgjødsel kan brukes som en bestanddel for å utelukke etterfølgende anvendelse av organiske gjødselprodukter og jordforbedringsmidler som inneholder kjøttbeinmel av kategori 2-materiale til fôringsformål. Reglene for eksport av husdyrgjødsel endres slik at det blir mulig å eksportere bearbeidet husdyrgjødsel, som inngår som blandingskomponent i kjøttbeinmel av kategori 2-materiale.

Etter en EFSA-rapport som konkluderte med lav risiko for spredning av BSE fra bearbeidet animalsk protein, ble det i 2019 gitt regler for eksport av gjødselprodukter basert på kategori 3-materiale. Kategori 2-materiale utgjør imidlertid ingen økt risiko i forhold til kategori 3-materiale med tanke på BSE. Eksport av kategori 2 organiske gjødselprodukter og jordforbedringsmidler som inneholder kjøttbeinmel, blir derfor tillatt på visse vilkår.

Vilkår:

  • Må være pakket i forbrukerpakninger på maksimalt 50 kg
  • Volumet kan ikke overskride 90 % kjøttbeinmel
  • Minst 10 % av volumet må være et materiale som gjør det uegnet som fôr (husdyrgjødsel, urin, kalk, mineralgjødsel eller et annet materiale godkjent av Mattilsynet)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller bransjen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 142/2011

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker