Aroma - unionslista: Nytt aromastoff 16.133 - 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamide - smaksmodifikator - kjølende

Kommisjonsforordning (EU) .../.... av XXX om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til inkludering av 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamide i Unionslista for aromastoffer

Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamide in the Union list of flavourings

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.08.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen har mottatt søknad om godkjenning av et nytt aromastoff: 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamide [FL-nr. 16.133]. Stoffet er en smaksmodifikator og gir en kjølende fornemmelse/følelse. Stoffet er ikke påvist naturlig i planter eller i dyr.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vurdert stoffet 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamide [FL-nr. 16.133]. Stoffet er også vurdert av "The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives" (JECFA), og er godkjent i blant annet USA, Indonesia og Korea.

Under forutsetning av at stoffet FL-nr. 16.133 ikke eksponeres for lys, har EFSA vurdert at det ikke er knyttet helsefare til inntak av stoffet. Hvis aromastoffet utsettes for lys, kan det imidlertid føre til fototransformasjon av aromastoffet. EFSA mener at det ikke kan ses bort fra at det omdannede produktet kan være genotoksisk. EFSA anbefaler derfor ikke å bruke stoffet i produkter som er klare/gjennomsiktige og ikke til drikkevarer, med unntak av opake produkter som melk og meieriprodukter.

I utkastet til forordning tillates stoffet kun brukt i opake produkter og i opak emballasje.

Det er støtte i EU for å inkludere aromastoffet FL-nr. 16.133: 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamide i del A i vedlegg I til Unionslista.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EFSA har vurdert stoffet opp mot inntak i forhold til hva det er søkt om. EFSA har ikke knyttet helsefare til inntak av stoffet med de restriksjoner som er gitt med hensyn til lyspåvirkning, og med de mengder som er angitt eller til de produkter det er søkt om. Mattilsynet mener derfor at FL-nr. 16.133: 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamide kan oppføres i del A i vedlegg I til Unionslista.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1334/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 25.08.2021
Høringsfrist: 07.10.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker