Endring av vedlegg til forordning (EU) 2021/405 angående tredjestater det kan innføres produkter av animalsk opprinnelse fra

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1327 av 10. august om endring av vedleggene II, IX og XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 angående lister over tredjestater eller regioner i tredjestater godkjent for innførsel til Unionen av ferskt kjøtt fra ville hovdyr, fiskeriprodukter fra akvakultur og insekter, samt retting i vedlegg XI til den gjennomføringsforordningen angående listene over tredjestater eller regioner i tredjestater godkjent for innførsel til Unionen av froskelår og snegler

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/1327 of 10 August amending Annexes II, IX and XV to Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the lists of third countries or regions thereof authorised for the entry into the Union of fresh meat of wild solipeds, fishery products from aquaculture, and insects, and correcting Annex XI to that Implementing Regulation as regards the list of third countries and regions thereof authorised for the entry into the Union of frogs’ legs and snails

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 24.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Den foreslåtte forordningen gjør endringer i forordning (EU) 2021/405 om lister over tredjestater eller regioner i disse som er godkjent for innførsel av animalske varer fra. Det gjøres endringer i forordning (EU) 2021/405 vedleggene II, IX og XV angående hvilke tredjestater det kan innføres ferskt kjøtt fra hovdyr fra, fiskeriprodukter fra akvakultur og insekter. I tillegg gjøres det rettinger i vedlegg XI angående tredjestater det kan innføres froskelår og snegler fra. 

Ifølge kontrollforordningen (EU) 2017/625 art. 126 nummer (2) bokstav (a) skal tredjestater bare kunne inkluderes i listene over tredjestater det kan innførers varer fra dersom de oppfyller kravene i samme forordnings art. 127 og de som fremkommer i forordning (EU) 2019/625  art. 4 bokstavene (a) til (f). Art. 4 bokstav (f) stiller krav om at det skal forekomme et kontrollprogram for reststoffer som skal godkjennes i tråd med direktiv 96/23/EF. I forordning (EU) 2021/653 fremkommer det at flere tredjestater har levert dokumentasjon på og fått godkjent slike kontrollprogrammer for reststoffer. Bakgrunnen for den foreslåtte rettsakten er derfor å oppdatere listene over tredjestater de aktuelle varene kan innføres fra i tråd med disse endringene. Ytterligere informasjon om dette fremkommer av fortalen til den foreslåtte rettsakten punktene (2) til (5). 

I fortalens punkt (6) fremkommer det at det i forordning (EU) 2021/653 er vurdert at Namibia har levert tilstrekkelig dokumentasjon til å bli godkjent for innførsel av ferskt kjøtt fra viltlevende hovdyr. Namibia skal dermed føres inn i forordning (EU) 2021/405 vedlegg II.

I fortalens punkt (7) fremkommer det at det i forordning (EU) 2021/653 er vurdert at Nigeria har levert tilstrekkelig dokumentasjon til å bli godkjent for innførsel til Unionen av fiskerivarer som stammer fra akvakultur, med unntak for fisk. Nigeria skal dermed føres inn i forordning (EU) 2021/405 vedlegg IX, med unntak for fisk. 

I fortalens punkt (8) fremkommer det at det i forordning (EU) 2021/653 er vurdert at Oman har levert tilstrekkelig dokumentasjon til å bli godkjent for innførsel til Unionen av fiskerivarer som stammer fra akvakultur, med unntak for krepsdyr. Oman skal dermed føres inn i forordning (EU) 2021/405 vedlegg IX, med unntak for krepsdyr.

I fortalens punkt (9) fremkommer det at det i forordning (EU) 2021/653 er inntatt en bemerkning om at kontrollprogram for reststoffer i akvakultur for kredsdyr er unntatt fra godkjennelsen for Falklandsøyene, Montenegro, Marokko og Ukraina. Dette innebærer at begrensningen unntatt krepsdyr fra akvakultur skal tas inn for disse tredjestatene i forordning (EU) 2021/405 vedlegg IX.

I fortalens punkt (10) fremkommer det at det i forordning (EU) 2021/653 er inntatt en bemerkning om at kontrollprogram for reststoffer i akvakultur for fisk er unntatt fra godkjennelsen for Guatemala, Mozambique, Nicaragua og Tanzania. Dette innebærer at begrensningen unntatt fisk fra akvakultur skal tas inn for disse tredjestatene i forordning (EU) 2021/405 vedlegg IX.

Den foreslåtte rettsakten gjør i fortalens punkt (12) videre endringer i forordning (EU) 2021/405 vedlegg XV, ved at Storbritannia skal føres inn i listen over tredjestater som er godkjent for innførsel av insekter til Unionen.

I den foreslåtte rettsakten fortalen punktene (14) og (15) fremkommer det at forordning (EU) 2021/405 inneholder feil knyttet til Armenia og Aserbajdsjan. Feilene innebærer at Armenia og Aserbajdsjan feilaktig er blitt utelatt fra forordning (EU) 2021/405. Det foreslås derfor å rette på dette ved at forordning (EU) 2021/405 vedlegg XI endres slik at det fra Armenia kun kan innføres snegler, mens det fra Aserbajdsjan kan innføres både froskelår og snegler. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjør mindre endringer i forordning (EU) 2021/405 om fra hvilke tredjestater det til Unionen kan innføres animalske varer fra. Endringene vil innarbeides i den forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2021/405.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å gi økonomiske eller administrative konsekvenser, fordi den ikke medfører store endringer knyttet til hvilke tredjestater som Unionen kan importere aktuelle produkter fra.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og forslag til ny forskrift blir derfor ikke sendt på høring. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: (EU) 2021/1327
Celexnr.: 32021R1327

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker